Estymacja punktowa i przedziałowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Estymacja punktowa i przedziałowa - strona 1

Fragment notatki:

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony.
Zad.1  Zbadad, ilu robotników powinna liczyd próba, aby na jej podstawie można było oszacowad  średni czas wykonywania pewnej operacji technicznej z błędem maksymalnym 10 sekund,  przy  czym  przyjmujemy  współczynnik  ufności  0,95.  Wiadomo,  że  czas  wykonywania  tej  operacji  jest  zmienną  losową  o  rozkładzie  normalnym,  a  próba  wstępna  licząca  70  robotników dostarczyła informacji:  5 x  minut i s’=0,5 minuty.  Zad.2  Ilu  klientów  robiących  zakupy  w  pewnym  sklepie  należy  wylosowad  niezależnie  do  badania,  aby  z  błędem  maksymalnym  3  zł  oszacowad  średnią  wielkośd  wydatków  przypadających  na  jednego  klienta  w  ciągu  pewnego  dnia,  jeżeli  próba  wstępna  8  niezależnych klientów dała następujące wydatki w zł: 13, 24, 8, 14, 16, 18, 25, 36. Przyjmij  współczynnik ufności 0,99.  Zad.3  W  czasie  sondażu  przed  wyborami  prezydenckimi  na  temat  oczekiwanej  frekwencji  wyborczej okazało się, że w próbie wstępnej liczącej 150 osób w wieku 18 lat i więcej 105  osób  miało  zamiar  wziąd  udział  w  głosowaniu.  Jak  liczna  powinna  byd  próba  zasadnicza,  aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacowad frakcję z błędem nie większym niż 1%?  Zad.4  Zapytano  10  wylosowanych  klientów  pewnego  banku  o  liczbę  dokonanych  operacji  w  okienku  kasowym  podczas  wizyty.  Wiadomo,  że  liczba  operacji  w  całej  zbiorowości  klientów  ma  rozkład normalny. Otrzymano poniższe dane. Stosując  estymację punktową  ustalid średnią liczbę operacji.  2  0  2  0  4  3  1  2  5  1  Ponadto:  a)  Obliczyd i podad interpretację maksymalnego błędu szacunku przy współczynniku  ufności 0,95.  Zad.5  Spośród  zeznao  podatkowych  osób  fizycznych,  złożonych  w  Urzędzie  Skarbowym  wylosowano 200. W 16 wylosowanych dokumentach zauważono błędy popełnione przez  składających  zeznania.  Za  pomocą  estymacji  punktowej  ocenid  proporcję  zeznao  z  błędami.  Ponadto:  a)  Obliczyd i podad interpretację maksymalnego błędu szacunku przy współczynniku  ufności 0,98.  Zad.6  Wiadomo,  że  czas  użytkowania  pewnego  typu  baterii  ma  rozkład  normalny  o  nieznanej  wartości oczekiwanej i odchyleniu standardowym wynoszącym 100 godzin. Na  podstawie  losowo  wybranych  25  baterii  ustalono  średni  czas  użytkowania  równy  3000  godzin.  Wyznaczyd przedział ufności przy współczynniku ufności 0,98.  Zad.7  Na  podstawie  obserwacji  cen  papierosów  Camel  przeprowadzonej  w  10  wylosowanych  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz