Cw10_-estymacja_cz2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cw10_-estymacja_cz2 - strona 1

Fragment notatki:


Ćw.10   T:  Estymacja  przedziałowa  cz.2    i  3–  przedziały  ufności  dla  wariancji  i  wskaźnika  struktury  oraz  minimalna wielkośd próby.  1.  Omówienie modeli dla wariancji – rozkład chi – kwadrat.  2.  Omówienie modelu dla wskaźnika struktury.  3.  Zagadnienie  minimalnej  wielkości  elementów  próby  przy  szacowaniu  wartości  średniej  i  wskaźnika struktury.  4.  Przykłady:  Przykład 1.  Badając  miesięczne  wydatki  studentów,  pytano  m.in.  o  opłaty  za  rozmowy  telefoniczne.  Dla    20  losowo wybranych studentów średnia miesięczna opłata wyniosła 35 zł., a odchylenie standardowe  30  zł.  Przy  współczynniku  ufności    0,95  oszacuj  metodą  przedziałową  wariancję  wydatków  za  rozmowy telefoniczne. Założyd,  że wydatki na rozmowy maja rozkład normalny.  Jaki otrzymamy przedział, jeśli próbę zwiększymy do 50 osób. Przyjąd, że wyniki uzyskane w obydwu  próbach są takie same.    Przykład 2.  Zapytano  250  losowo  wybranych  przedstawicieli  rodzin,  kto  podejmuje  poważniejsze  decyzje  finansowe?  W  36%  tych  rodzin  decyzję  podejmuje  małżonek.  Jaki  jest  99%  przedział  ufności  dla  odsetka rodzin, w których decyzje podejmuje małżonek ?    Przykład 3 –  pkt. a, b ,d – zadanie domowe   Badanie  100  niezależnie  wylosowanych  gospodarstw  domowych  w  pewnym  mieście  dotyczyło  wysokości  miesięcznych  opłat  za  energię  elektryczną.  Z  danych  tego  badania  otrzymano  średnią  miesięczną opłatę równą 120 złotych i odchylenie standardowe równe 25 zł.   a)  Wyznaczyd  dla  współczynnika  ufności  0,96  przedział  ufności  dla  przeciętnych  wydatków  za  energię elektryczną.  b)  Dla  współczynnika  ufności  0,9  obliczyd  przedział  ufności  dla  odchylenia  standardowego  wydatków za energię elektryczną.  c)  Ile  gospodarstw  domowych  powinno  obejmowad  badanie  (próba),  aby  przy  współczynniku  ufności 0,98 i z dokładnością do 5% oszacowad odsetek gospodarstw wydających miesięcznie  na energię nie więcej niż 100 złotych?  d)  Ile  gospodarstw  domowych  powinno  obejmowad  badanie  (próba),  aby  przy  współczynniku  ufności  0,95  i  z  dokładnością  do  10  złotych    oszacowad  przeciętne  wydatki  na  energię  w  gospodarstwach  domowych?  Zakładamy,  że  rozkład  wydatków  jest  normalny  z  wariancją  wynoszącą 400 zł.2    Przykład 4.- pkt. a– zadanie domowe   Zakładamy,  że  waga  detali  ma  rozkład  normalny.  Na  podstawie  10  losowo  wybranych  detali  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz