Wstęp do prawoznawstwa - strona 9

Pojęcie i model wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

POJĘCIE I MODEL WYKŁADNI WYKŁADNIA PRAWA = INTERPRETACJA PRAWA rozumienie pragmatyczne: wykładnia jako zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego rozumienie apragmatyczne: wykładnia jako rezultat procesu ustalania prawidłowego znaczenia przepisu prawnego ...

Pojęcie prawa - Realizm prawniczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1505

1. POJĘCIE PRAWA Pojmowanie „prawa” przez różne kierunki filozoficzno prawne Realizm prawniczy - prawo jako zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych ( prawo w książkach ), zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez sędziów i...

Postępowanie odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Zgodnie z Konstytucją każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art.78 konstytucji). Postępowanie odwoławcze jest elementem demokratycznego porządku prawnego. Podstawą tego postępowania może być: błąd co do prawa ( error iuris ) - s...

Prawo publiczne i prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

PRAWO PUBLICZNE I PRYWATNE Podział na prawo publiczne i prywatne dokonany przez Ulpiana /zatarty w średniowieczu/ Prawo publiczne - zbiór norm odnoszących się do interesu państwa (sfera, w której obywatel podlega poleceniom władzy publicznej) Prawo prywatne - zbiór norm odnoszących się do intere...

Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1589

Porównanie prawa wewnętrznego i międzynarodowegoZłożoność zjawiska prawnego, a co za tym idzie, brak jednoznacznej charakterystyki prawa, a jedynie podanie cech dla niego charakterystycznych (typologiczne określenie pojęcia prawa)Porównanie prawa we...

Problem ustalenia prawdy w procesie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

PROBLEM USTALENIA PRAWDY W PROCESIE Reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: Domniemania prawne Zasada res iudicata pro veritate habetur - z chwilą, gdy od orzeczenia nie przysługuje środek odwoławczy staje...

Przedmiot dowodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

PRZEDMIOT DOWODU Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.). Fakty się ustala (!), zatem dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy , bowiem tylko twierdzeniom, a nie faktom, można przypisać

Przedmiot i treść stosunku prawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

PRZEDMIOT STOSUNKU PRAWNEGO RZECZY - tylko przedmioty materialne ruchome nieruchome (nieruchomości) = grunty, budynki, części budynków , zasada superficies solo cedit - to co znajduje się na gruncie stanowi jego część składową i ...

Reguły prawodawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

REGUŁY ADRESATA I WARUNKÓW ZASTOSOWANIA PRZEPISU Jeżeli norma ma być adresowana do każdej osoby fizycznej, adresata tej normy należy wskazać słowem „kto” Jeżeli norma ma być adresowana do podmiotów innych niż osoba fizyczna albo jeżeli zakres adresatów normy ma być węższy niż w regule podanej wyż...

Reguły wnioskowań prawodawczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

REGUŁY WNIOSKOWAŃ PRAWNICZYCH REGUŁY LOGIKI PRAWNICZEJ specyficzne reguły wnioskowania należą do tzw. wykładni sensu largo (obok reguł kolizyjnych) pozwalają wnioskować w oparciu o to, że w systemie obowiązuje określona norma, o tym, że obowiązuje w nim również inna norma (niewyrażona jednak exp...