Makroekonomia - strona 9

note /search

Podstawowe modele wzrostu gospodarczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1967

Podstawowe modele wzrostu gospodarczego. Teoria wzrostu gospodarczego stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej obszernych dziedzin makroekonomii. Przedmiotem jej badań są problemy ogólne, dotyczące czynników i warunków wzrostu oraz zagadnienia bardziej szczegółowe, związane z modelami przysp...

Porównanie procesów globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 11914

Podstawowe podobieństwa i różnice zachodzące miedzy procesami globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej. Globalizacja jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. ...

Różnice między spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1057

Podstawowe różnice między spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego. S półka jest umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od przepisów prawnych, jakim podlegają, wyróżnia się spółki cywilne i handlowe. Spółka cywilna będąca...

Programy wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Programy wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej. 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki,  który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje cał...

Równowaga rynku dóbr i usług

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2744

RÓWNOWAGA RYNKU DÓR I USŁUG W UJĘCIU EKONOMII KEYNESOWSKIEJ I NEOKLASYCZNEJ W makroekonomii przewija się spór między ekonomią opartą na teorii Keynesa a ekonomia neoklasyczną Te dwie rywalizujące ze sobą szkoły w ekonomii wypracowały inny język i inne narzędzia analizy. Wspólną cechą o tych szkół...

Bezrobocie i niedobory siły roboczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1771

Poszewiecki. Notatka składa się z 0 stron. Bezrobocie i niedobory siły roboczej Bezrobocie Siła robocza - osoby, które są zdolne do pracy, chcą i mogą pracować Zasoby siły roboczej - część populacji w wieku produkcyjnym, która pracuje lub szuka pracy Stopa bezrobocia - odsetek siły roboczej, która...

Cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2569

Poszewiecki. Notatka składa się z 4 stron. PKB w czasie - CYKL KONIUNKTURALNY Cykl koniunkturalny - są pewnego rodzaju fluktuacjami obserwowanymi w ogólnej działalności gospodarczej. Cykl składa się z ekspansji występującej mniej więcej w tym samym czasie w licznych dziedzinach działalności gospo...

Makroekonomia - Rachunek produktu dochodu narodowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1701

Poszewiecki. Notatka składa się z 2 stron. Makroekonomia zajmuje się aktywnością gospodarczą w ujęciu zagregowanym, poziomem bezrobocia, stopami procentowymi, inflacją, płacami, kursem walutowym i bilansem płatniczym w obrotach z innymi krajami. Mikroekonomia a makroekonomia Mikroekonomia zajmuje ...

Model obiegu okrężnego i PKB

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2121

Poszewiecki. Notatka składa się z 1 strony. Model obiegu okrężnego Obieg okrężny - gospodarstwa dostarczają środki dla firm, np. środki produkcji - praca; firmy za to płacą nam wynagrodzenie. Przedsiębiorstwa dostarczają nam dobra i usługi - my płacimy im za te usługi. Te pieniądze nieustannie krą...

Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu ...

 • Uniwersytet Gdański
 • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1792

Poszewiecki. Notatka składa się z 7 stron. Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego. Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości i bada czynniki wpływające np.: na poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarce, ogólną wielkość...