Prawo cywilne - strona 9

note /search

Świadczenie pieniężne jako przedmiot zobowiązania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilno-prawnego o cechach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa cywilnego, które regulują stosunki zobowiązaniowe powstające pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Podstawowe pojęcia dla zobowiązania to: Wierzyciel czyli podmiot uprawnio...

Podział czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

CZYNNOŚCI PRAWNE OŚWIADCZENIA WOLI: Nie można dokonać czynności prawnej bez złożenia oświadczenia woli. Przez oświadczenie woli rozumiemy przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutków prawnych. Musi ono odpowiadać trzem cechom: 1. musi być swobodne czyli wolne pod przymusu fizycznego 2. ...

Dziedziczenie ustawowe - Porządek dziedziczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Dziedziczenie ustawowe Dziedziczenie z ustawy następuje w przypadku, gdy: zmarły nie pozostawił testamentu, pozostawiony testament w całości lub w części jest nieważny lub, gdy żadna z powołanych przez niego osób nie może lub nie ch...

Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Gwarancja Jest to instytucja umowna, która może być powołana do życia w umowie sprzedaży, albo w oddzielnej umowie. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do rękojmi - rękojmia wchodzi w grę z mocy samego prawa. Gwarancja jest fakultatywna . Jeśli gwarancja jest udzielona, to udziela jej sprzedawc...

Ograniczone prawa rzeczowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE Regulacje ogólne. Ograniczone prawa rzeczowe są prawami na rzeczy cudzej. W tym przypadku sfera władzy uprawnionego jest ograniczona do tych uprawnień, jakie są jej przyznane przez ustawodawcę. Ograniczone prawa rzeczowe polegają na wykonywaniu niektórych uprawnień na c...

Osoba prawna - Spółki akcyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Osoba Prawna   Genezy instytucji osób prawnych należy szukać w prawie rzymskim. Według rozpowszechnionego w nauce poglądu ich zalążkiem była gmina terytorialna, którą początkowa uważano za zbiorowość jednostek, ale później zaczęto określać jako odrębny podmiot praw i obowiązków. Do pełnego rozkwi...

Otwarcie i nabycie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Otwarcie i nabycie spadku Otwarcie spadku to zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków. Chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy , którą oznacza się datą dzienna oraz godziną. W sytuacjach „...

Posiadanie - faktyczna władza nad rzeczą

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

POSIADANIE Posiadanie nie jest prawem - jest faktycznym władztwem nad rzeczą. Elementy posiadania: 1. podmiot -może być każdy podmiot prawa cywilnego; 2. przedmiot -mogą być przedmioty materialne, ale tylko takie, które są przedmiotem obrotu 3. treść - na treść posiadania składają się dwa element...

Prawo własności jako podstawowe prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Prawo rzeczowe jest majątkowym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym , mającym za przedmiot rzecz. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów, które regulują formy prawne korzystania z rzeczy przybierające postać podmiotowych pra...

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - Oświadczenie woli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA (NEGOTIORUM GESTIO) Jest to odrębna instytucja w stosunku do zlecenia. Zobowiązanie w tym przypadku powstaje, gdy nastąpi fakt dobrowolnego prowadzenia cudzej sprawy mimo braku tytułu prawnego do jej prowadzenia. Wynikają z tego pewne prawa i obowiązki po obu ...