Postępowanie cywilne - strona 9

note /search

Rodzaje powództw - porównanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

RODZAJE POWÓDZTW Zindywidualizowane okolicznościami faktycznymi żądanie strony o udzielenie ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego, Petitum, causa petenci POWÓDZTWO O ZASĄDZENIE ŚWIADCZENIA POWÓDZTWO O USTALENIE PRAWA LUB STOSUNKU PRAWNEGO POWÓDZTWO O UKSZTAŁTOWANIE PRAWA LUB STOSUNKU PRAWNE...

Rodzaje wyroków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

RODZAJE WYROKÓW Wyrok jest ustosunkowaniem się sądu do prawa do powództwa w znaczeniu materialnym, ustosunkowując się do żądania pozwu i rozstrzygając o stosunku prawnym stanowiącym przedmiot procesu, rozstrzyga sprawę co do istoty , najważniejsza czynność procesowa Wyroki wykazują następujące cec...

Rodzaje zabezpieczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2779

Rodzaje zabezpieczenia: zabezpieczenie konserwacyjne utrzymanie istniejącego stanu rzeczy aby później można skutecznie do majątku w postępowaniu egzekucyjnym dłużnika skierować egzekucję większość zabezpieczeń przewidziana przepisami kpc ma właśnie ten charakter np. zajęcie wynagrodzenia za pracę,...

Rozprawa i jej przygotowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

ROZPRAWA Rozprawa stanowi centralny punkt procesu cywilnego, przy czym jej kulminacyjnym momentem jest wydanie orzeczenia rozstrzygającego meritum sprawy lub w inny sposób kończącego postępowanie. Przepisy kodeksu o rozprawie pozostają w ścisłym związku z przepisami o posiedzeniach sądowych, rozpra...

Rozwój historyczny postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

ROZWÓJ HISTORYCZNY Zjawisko różnicowania się skarg w Europie na cywilne i karne następuje w wieku XIII. W Polsce ten okres nastapił w późniejszym czasie, aby w długim rozwoju historycznym wyodrębnił się najpierw proces cywilny, a następnie postępowanie karne, no a dopiero później postępowania sądow...

Sąd polubowny - kompetencje.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

SĄD POLUBOWNY jeżeli przepis szczególny ustawy nie stanowi inaczej to strony są władne określić tryb tego postępowania a więc zarówno zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym) zasada dyspozycyjności, autonomii woli stron, jeśli st...

Skład sądu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

SKŁAD SĄDU Wiąże się z realizacją zasady kolegialności i konstytucyjnej zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości- ta zasad zwana jest też zasadą udziału czynnika społecznego, udziału ławników w postępowaniu cywilnym Szeroki udział ławników na mocy dekretu z 20.07.1950r przetr...

Skarga na przewlekłość postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA jest uregulowana ustawa z 17 czerwca 2004r. - ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowania sądowego bez nieuzasadnionej zwłoki. służy na czynności komornika, jak i sądu, skargę wnosi się na czynność komornika, dokonywaną z ni...

Skutki doręczenia pozwu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2163

SKUTKI DORĘCZENIA POZWU art. 192 PROCESOWE SKUTKI DORĘCZENIA POZWU MATERIALNE SKUTKI DORĘCZENIA POZWU Nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie (art. 192 ), wytoczenie drugiego będzie skutkowało odrzuceniem - powoduje stan sprawy w toku ...

Skutki ogłoszenia upadłości.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Jeśli zostało przed ogłoszeniem wszczęto postępowanie egzekucyjne i toczy się w stosunku do wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Stosunek postępowania upadłościowego do postępowania egzek...