Skład sądu - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład sądu - omówienie. - strona 1 Skład sądu - omówienie. - strona 2 Skład sądu - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

SKŁAD SĄDU Wiąże się z realizacją zasady kolegialności i konstytucyjnej zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości- ta zasad zwana jest też zasadą udziału czynnika społecznego, udziału ławników w postępowaniu cywilnym
Szeroki udział ławników na mocy dekretu z 20.07.1950r przetrwał do końca czerwca 1996 r.- oczywiście zmieniały się obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Składem podstawowym sądu pierwszej instancji był skład ławniczy- czyli sąd I instancji orzekał w procesie cywilnym w składzie 1 sędziego jako przewodniczącego oraz 2 ławników. Obserwujemy trwający do chwili obecnej proces ograniczania udziału ławników w postępowaniu cywilnym, ponieważ odpadły te wszystkie uwarunkowania polityczne, ideologiczne. w procesie cywilnym w zasadniczym, modelowym trybie sądowego postępowania rozpoznawczego tym składem podstawowym jest skład 1 sędziego zawodowego, a więc taka jest zasada, że sąd rozpoznaje sprawy w składzie 1 sędziego zawodowego- możemy umownie określić ten skład sądu mianem składu jednostkowego bez udziału ławników. W I instancji Art. 47 § 2- sąd w składzie 1 sędziego i 2 ławników rozpoznaje sprawy Z zakresu prawa pracy
Ustalenie istnienia, nieistnienia lub wygaśniecie stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane
Odszkodowanie i zadośćuczynienie w wyniku stosowania lobbingu
Ze stosunków rodzinnych
Rozwód, separacja, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia
Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje 1 osobowo przewodniczący
Jeśli chodzi o skład 3 sędziów zawodowych to prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy cywilnej w takim składzie jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub precedensowy jej charakter. Nie wystarczy zwykła zawiłość- chodzi o kwalifikowaną zawiłość sprawy, którą ustawodawca określa mianem szczególnej zawiłości sprawy. Postępowanie pojednawcze przeprowadza się w składzie 1 sędziego. Postępowanie nieprocesowe Zasadą jest że w I instancji orzeka 1 sędzia bez udziału ławników,
Poza sprawami o przysposobienie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej (art. 509)
Sprawy o ubezwłasnowolnienie sąd rozpoznaje w składzie 3 sędziów zawodowych (art. 544 § 1) Apelacja Sąd w składzie 3 sędziów zawodowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej


(…)

… o ubezwłasnowolnienie sąd rozpoznaje w składzie 3 sędziów zawodowych (art. 544 § 1)
Apelacja
Sąd w składzie 3 sędziów zawodowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego (art. 367 § 3)
Postanowienie o przyznaniu, cofnięciu zwolnienia z kosztów sądowych, odmowie zwolnienia, odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę- na posiedzeniu niejawnym w składzie 1 sędziego Postępowanie uproszczone- 1 sędzia na posiedzeniu niejawnym. Wyjątek od tej realizacji zasady kolegialności w postępowaniu przed sądem 2 instancji na odcinku rozpoznawania apelacji występuje w uproszczonym postępowaniu procesowym- będącym odrębnym postępowaniem procesowym wprowadzonym…
… niezgodny z przepisami prawa cywilnego trzeba kwalifikować w kategorii składu sądu sprzecznego z przepisami prawa, a każdy skład sadu sprzeczny z przepisami prawa skutkuje nieważnością postępowania.
Oczywiście w szczególnych rodzajach postępowania cywilnego, np. sąd gospodarczy rejonowy orzeka w składzie 2 sędziów zawodowych- ale to zawsze wynika z przepisów szczególnych. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz