Postępowanie cywilne - strona 10

Skutki prawne wytoczenia powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

SKUTKI WYTOCZENIA POWÓDZTWA SKUTKI PRAWNE WYTOCZENIA POWÓDZTWA MATERIALNOPRAWNE PROCESOWE- zapoczątkowuje postępowanie uruchamia mechanizm sądu - przerwa biegu przedawnienia , zasiedzenia oraz innych terminów zawitych przewidzianych dla doc...

Sprostownaia i uzupełnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

SPROSTOWANIA Sąd może z urzędu sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (art. 350) Omyłka musi być oczywista z samej sentencji orzeczenia lub uzasadnienia, nie może poprzez sprostowanie zmierzać do odmiennego w swej treści rozstrzygnięcia, n...

Stosowanie norm prawa procesowego w miejscu i czasie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2219

STOSOWANIE NORM PRAWA PROCESOWEGO W MIEJSCU I CZASIE Zasięg terytorialny obowiązywania prawa postępowania cywilnego Zasięg terytorialny zwany jest lex fori processualis- sąd ma zawsze stosować prawo procesowe obowiązujące w jego siedzibie, tj. prawo krajowe Terytorialny zasięg mocy obowiązującej p...

Stosunek do prawa materialnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

STOSUNEK DO PRAWA MATERIALNEGO To rozgraniczenie tych norm procesowych, które wchodzą w zakres prawa postępowania i tych norm materialnych, które-mówiąc najkrócej-objęte są prawem cywilnym, ma istotne znaczenie praktyczne. Warto tu odnotować taki aspekt praktyczny z punktu widzenia międzynarodowego...

Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1799

STOSUNEK POST. CYWILNEGO DO POST. KARNEGO Między KPC a KPK mogą istnieć określone związki faktyczne i prawne. Ten sam lub podobny stan faktyczny może uzasadniać wszczęcie postępowania karnego i pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej jak i stwarzać potrzebę wszczęcia post. cywilnego z powo...

Stosunek postępowania cywildnego do sądowo-administracyjnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

STOSUNEK POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DO SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO Mogą miedzy tymi postępowaniami zachodzić związki o charakterze faktycznym lub prawnym. Trzy modelowe sytuacje: a) zakończyło się ostateczną decyzją administracyjną postępowanie administracyjne, toczy się postępowanie cywilne. - czy sady zw...

Strony procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

STRONY PROCESOWE Proces jest oparty na zasadzie dwustronności, występuje powód i pozwany Strony są zawsze dwie niezależnie od tego ile jest podmiotów Kumulacja stron procesowych w której rezultacie brak jest jednej ze stron, postępowanie staje się bezprzedmiotowe i musi ulec umorzeniu choćby było ...

Terminy dla stron i uczestników.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

TERMINY dla stron i uczestników w postępowaniu procesowym to będą terminy dla stron, w postępowaniu nieprocesowym to będą terminy dla uczestników postępowania, w postępowaniu egzekucyjnym terminy dla stron i uczestników postępowa...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, oparty na tych samych okolicznościach, które sta...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy: A. jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia, B. nie jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia i może je zmienić, bez względu na to...