Prawo rzymskie - strona 10

Emfitueza i superficies

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Emfitueza i superficies Były to ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach. Emfitueza - polegała na dziedzicznym i zbywalnym uprawnieniu emfituety do eksploatacji cudzego gruntu, z obowiązkiem płacenia rocznego czynszu. Emfitueta, jako dzierżawca wieczysty, miał stanowisko prawne zbliżone do ...

Formy testamentu prawa pretorskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Formy testamentu prawa pretorskiego Testamentum i u r e p r a e t o r i o f a c t u m Jednostronne oświadczenie ostatniej woli w dokumencie okazanym siedmiu świadkom i przez nich opieczętowanym. (testamentus septem signis signatum) Zerwanie z formalnością mancipatio, pisemność Pretor w edykcie prz...

Historyczny rozwój procesu rzymskiego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Historyczny rozwój procesu rzymskiego. W najdawniejszych czasach rzymskich jedynym sposobem realizacji praw prywatnych była tzw. pomoc własna. Spełniała ona rolę pozytywną, ale niosła ze sobą również niebezpieczeństwo anarchii, stanowiąc zagrożenie ładu społecznego. W miarę wzrostu znaczenia organ...

Istota i treść zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Istota i treść zobowiązania Istota- (wg.Paulusa)- nie polega na tym, żeby jakiś przedmiot lub służebność uczynić naszą własnością, ale by zmusić osobę do dania nam czegoś , do czynienia , lub do świadczenia . Dare facere praestare Przeniesienie prawa Spełnienie czegoś przez dług- Wzięcie na siebie...

Ius quod ad obligationes I - łacina

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Gai, Institutiones → res corporales/res incorporales → obligationes/ ius quod ad res pertinet (prawa majątkowe# prawa władcze nad res corporales)→ brak definicji creditor = reus credendi (credere) → debitor (dehabere) ex delicto → iusiurandum/sponsio→ręczenie obowiązku świadczenia za dłużnika ne...

Ius quod ad obligationes II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Skutki niewykonania zobowiązania (modyfikacja zobowiązania) podstawowy obowiązek dłużnika → wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią niewykonanie zobowiązania → wyjątkowo wygaśnięcie zobowiązania (vis maior - casusu fortuitus - aliave causa) → negatywne skutki/odpowiedzialność za niewykoanie ...

Ius quod ad res pertinet I

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Familia pecuniaquae → patrimonium Res corporales - res incorporales Res corporales : unus spiritus/ ex pluribus constant/ corpora pluralia Gai 2,12 : res incorporalis - oryginalnie z elementami filofofii greckiej : res quae in nostro patrimonium sunt → także res corporalis Palut  : res w znaczen...

Ius quod ad res pertinet III

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Ulpianus libro sexagensimo nono ad edictum (D. 43,16,1,29)→ Verba niebieskie, s. 73; Ve r ba żółte, s. 60; Verba czerwone, s. 79. Paulus (D. 41,2,1): Posiadanie jest sprawą stanu faktycznego, a nie prawa (...). Posiadanie/ nabycie własności rzeczy/ ochrona prawa pretorskiego/

Ius quod ad res pertinet IV

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Wyzucie z posiadania vi aut clam aut precario D. 43, 26, 1 pr. → preces (prośby) → precario dans → precario accipiens (użytkownik prekaryjny) → przekazanie w bezpłatny usus rzeczy lub prawa → detentio . Interdictum unde vi/ de vi armata → nieruchomości/ recuperandae possessionis/ przywrócenie narus...

Jurysprudencja świecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2534

JURYSPRUDENCJA ŚWIECKA Juryści pełnili swe funkcje nieodpłatnie. Jawność - kolejna istotna cecha Przejaw działalności - udzielanie porad prawnych, rozwiązywanie zawiłych przypadków. Responsa...