Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego. - strona 1 Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego. - strona 2 Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego. - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNEK POST. CYWILNEGO DO POST. KARNEGO Między KPC a KPK mogą istnieć określone związki faktyczne i prawne. Ten sam lub podobny stan faktyczny może uzasadniać wszczęcie postępowania karnego i pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej jak i stwarzać potrzebę wszczęcia post. cywilnego z powodu popełnienia przez sprawcę czynu niedozwolonego-, gdy wchodzi w grę odpowiedzialność odszkodowawcza. Np. kradzież, przywłaszczenie
Dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa Art. 12 . Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.
-alternatywny sposób dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa
Roszczenia niemajątkowe z przestępstwa mogą być dochodzone tylko w postepowaniu cywilnym.
Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone na warunkach określonych w kpk w ramach procesu adhezyjnego-roszczenia mogą być dochodzone tylko przez pokrzywdzonego i mogą być to tylko roszczenia majątkowe wynikające bezpośrednio z przestępstwa.
Natomiast roszczenia majątkowe, które pośrednio wynikają z przestępstwa, mogą być dochodzone jedynie w postępowaniu cywilnym, co wynika z rozumowania a contrario z przepisów KPK.
Powództwo adhezyjne należy zgłosić do momentu otwarcia przewodu sądowego, tj. do odczytania aktu oskarżenia.
Relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym
3 modelowe sytuacje:
gdy zakończyło się prawomocnym orzeczeniem post. karne, a cywilne jeszcze się toczy
gdy oba postępowania toczą się równolegle
gdy zakończyło się już prawomocnym orzeczeniem post. cywilne, a karne jeszcze się toczy
ad. 1 Zakończyło się prawomocnym orzeczeniem post. karne a cywilne jeszcze się toczy Art. 11 .  Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.
(jest to przepis o charakterze wyjątkowym - trzeba interpretować ściśle, stanowi bowiem wyłom w zasadzie swobodnej oceny dowodów) Art. 233. § 1 . Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.
Z tego wniosek, że sądu cywilnego nie wiąże wyrok uniewinniający, ani też wyrok o jakimkolwiek umorzeniu post. karnego. Wiąże tylko prawomocny wyrok skazujący i to tylko

(…)

… przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.
Z tego wniosek, że sądu cywilnego nie wiąże wyrok uniewinniający, ani też wyrok o jakimkolwiek umorzeniu post. karnego. Wiąże tylko prawomocny wyrok skazujący i to tylko co do faktu popełnienia przestępstwa, a także- w drodze wykładni SN- wyrok o odstąpieniu od wymierzenia kary. Sąd cywilny…
…, który związany jest zasadą kontradyktoryjności, więc sąd cywilny tym bardziej nie powinien kwestionować faktu popełnienia przestępstwa. Ad.2 Oba postępowania toczą się równolegle
Wchodzi tu w grę fakultatywne zawieszenie postępowania cywilnego do czasu rozstrzygnięcia procesu karnego na podst. art. 177§ 1pkt. 4 kpc-jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć…
….  Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.
Art. 8 par.2 KPK w sposób pozytywny przesądzono moc wiążącą niektórych…
… nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym. zasądzanie z urzędu w postępowaniu karnym odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego (art. 415 § 5 Kpk).

… faktycznych. Instytucje te są następujące:
postępowanie adhezyjne tj. wniesienie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym - art. 12 Kpc: Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym; postępowanie adhezyjne jest instytucją procesu karnego i odbywa się według przepisów Kpk - UWAGA! Tylko roszczenia…
… orzeczeń sądu cywilnego, wiążących sądy karne. ( sąd karny związany jest orzeczeniami konstytutywnymi sądu cywilnego,- rozstrzygnięciami kształtującymi prawo lub stosunek prawny, gdy dochodzi do powstania, zmiany ub ustania stosunku prawnego, jest to wyłom w zasadzie samodzielności jurysdykcyjnej sądów karnych) np. rozwiązanie małżeństwa przez rozwód wiąże sąd karny gdy oskarżony odpowiada za bigamię
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz