Postępowanie i wyrok karny a postępowanie i orzeczenie cywilne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie i wyrok karny a postępowanie i orzeczenie cywilne-opracowanie - strona 1 Postępowanie i wyrok karny a postępowanie i orzeczenie cywilne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WPŁYW POSTĘPOWANIA I WYROKU KARNEGO NA POSTĘPOWANIE I ORZECZENIE CYWILNE.
Często istnieje między nimi związek faktyczny i prawny. Ten sam czyn może wywołać skutki w prawie karnym jak i w sferze stosunków prawa cywilnego np. szkoda powstała w wyniku przestępstwa, bigamia.
Art. 11 kpc - wyeliminowanie rozbieżności.
Wpływ postępowania karnego na cywilne jest różny w zależności od tego czy zakończyło się ono przed wszczęciem, prowadzone jest równolegle lub zostało wszczęte potem. Przed wszczęciem - wyrok prawomocny skazujący ma moc prejudycjalną w postępowaniu cywilnym. Sąd cywilny jest związany tylko ustaleniami co do popełnienia przestępstwa (związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku: znamion przestępstwa i okoliczności jego popełnienia, czasu, stanu poczytalności sprawcy; nie są wiążące ustalenia sądu karnego wskazane w uzasadnieniu wyroku. Ustalona przez sąd karny wysokość szkody jest rozpoznawana w zależności od tego czy ta wysokość szkody stanowi niezbędny element stanu faktycznego; nie będzie wiązała sądu cywilnego gdy nie będzie elementem niezbędnym stanu cywilnego (?).
Nie będzie wiązała wtedy gdy stanowi element niezbędny stanu faktycznego ale ma charakter ocenny. Zagadnienie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody stanowi domenę sądu cywilnego - sąd ten może dojść do ustaleń mniej korzystnych niż te, które stanowiły część wyroku karnego. - Związanie sądu cywilnego kwalifikacją prawną winy przyjętą w prawomocnym wyroku karnym - uchwała 7 sędziów SN z 28.04.1983 r.
- prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo nieumyślne nie wyłącza w świetle art. 11 kpc możliwości ustalenia w postępowaniu cywilnym, że sprawca działał umyślnie. - Uchwałą z 20.01.1984 r. prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne wyłącza w świetle art. 11 kpc możliwość ustalenia, że sprawca działał nieumyślnie. Równoległe prowadzenie dwóch postępowań:
- Sąd cywilny po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy może w oparciu o 177 § 1 pkt. 4 kpc zawiesić postępowanie cywilne.
- Gdy postępowanie karne nie jest rozpoczęte a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd cywilny wyznaczy termin na wszczęcie postępowania przez stronę nim zwróci się do właściwego organu.
- Postanowienie o zawieszeniu jest zaskarżalne - doręczane wraz z uzasadnieniem.
Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego. - Prawomocny wyrok skazujący wydany w toku postępowania może stanowić podstawę do wznowienia postępowania cywilnego z przyczyn restytucyjnych. Art. 403 par. 2 kpc.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz