Skutki doręczenia pozwu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki doręczenia pozwu. - strona 1 Skutki doręczenia pozwu. - strona 2

Fragment notatki:

SKUTKI DORĘCZENIA POZWU art. 192 PROCESOWE SKUTKI DORĘCZENIA POZWU
MATERIALNE SKUTKI DORĘCZENIA POZWU Nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie (art. 192 ), wytoczenie drugiego będzie skutkowało odrzuceniem - powoduje stan sprawy w toku ( litis pendentio , zawiśnięcie sprawy, zawisłość sprawy). Najogólniej istota zawisłości sprawy polega na takim skutku negatywnym, że od chwili doręczenia pozwu aż do uprawomocnienia się wyroku żadna ze stron nie może wytoczyć powództwa o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami. Czyli od chwili doręczenia pozwu do momentu uprawomocnienia się orzeczenia stan sprawy w toku spełnia taką funkcję, jaką spełnia powaga rzeczy osądzonej od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Zawisłość sprawy służy realizacji zasady ne bis in idem (nie można dwa razy procesować się o to samo). Jest to bezwzględna przesłanka procesowa, którą sąd uwzględnia z urzędu w każdym stadium sprawy - art. 199 § 1 pkt 2:
- wezwanie do spełnienia świadczenia z zobowiązania bezterminowego - od chwili doręczenia pozwu datuje się na ogół wymagalność świadczenia; jeśli pozwany nie spełni świadczenia niezwłocznie po doręczeniu pozwu, popadnie w opóźnienie co sprawi, że w przypadku świadczenia pieniężnego powód dopiero od tej chwili będzie mógł żądać od niego odsetek za opóźnienie. - pozwany dowiaduje się o wytoczeniu procesu cywilnego - powstanie u pozwanego ciężaru zawiadomienia innej osoby o dochodzeniu roszczenia; skutki dowiedzenia się przez kupującego o istnieniu wady prawnej rzeczy sprzedanej.
Zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa ( res litigiosa) objętych sporem nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej (art. 192 pkt 3)
Obowiązek powiadomienia przez pozwanego o wytoczeniu powództwa (art. 241, 576 § 1, 665) Pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powództwo wzajemne (art. 192 pkt 2) Skutki związane z dowiedzeniem się o wytoczeniu powództwa (art. 224)
Pozew może być traktowany jako wezwanie do zapłaty (Sn 31. 01. 1962)
Utrwala się jurysdykcja krajowa, w tych przypadkach, gdy oparta jest wyłącznie na przesłance zamieszkania, siedziby lub przebywania na terenie RP (art. 1103) Wygasa możliwość sprawdzenia wps z urzędu (art. 25 § 2)
SN z 26.03. 1992- w postępowaniu nieprocesowym stan sprawy w toku następuje z chwilą doręczenia wniosku uczestnikom, a gdy jedynym uczestnikiem jest wnioskodawca lub, gdy postępowanie wszczęto z urzędu - z chwilą podjęcia przez sąd pierwszej czynności przygotowawczej zmierzającej do rozstrzygnięcia sprawy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz