Rozprawa i jej przygotowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozprawa i jej przygotowanie. - strona 1 Rozprawa i jej przygotowanie. - strona 2

Fragment notatki:

ROZPRAWA Rozprawa stanowi centralny punkt procesu cywilnego, przy czym jej kulminacyjnym momentem jest wydanie orzeczenia rozstrzygającego meritum sprawy lub w inny sposób kończącego postępowanie. Przepisy kodeksu o rozprawie pozostają w ścisłym związku z przepisami o posiedzeniach sądowych, rozprawa stanowi bowiem posiedzenie jawne, wyznaczone dla rozpoznania sprawy.
Oddziaływają na nią naczelne zasady postępowania, odnosi się do zasady jawności, ustności, bezpośredniości, równości istotę rozprawy sądowej wyraża zasada kontradyktoryjności
Zasadą jest, że sąd orzekający w procesie rozpoznaje sprawę na rozprawie. Na posiedzeniu niejawnym sąd może rozpoznać sprawę, gdy przepis szczególny wyraźnie to dopuszcza. Należy jednak zauważyć, że sąd I instancji orzekający w procesie nie może nigdy rozpoznać sprawy co do jej istoty na posiedzeniu niejawnym (są tu wyjątki).
Czynności procesowe stron są aktami dyspozycyjnymi, rozporządzające przedmiotem procesu, dochodzą do skutku pod kontrolą sądu, znaczenie nie ogranicza się do postępowania sądowego, jest najlepszym wzorem dla wszystkich tego typu posiedzeń Wychowawcze znaczenie rozprawy- ogłoszenie wyroku, przytoczenie przekonujących motywów
Przeprowadzenie rozprawy jest we wszystkich procedurach bezwzględnym warunkiem ważności wyroku, przepisy o rozprawie pozostają w ścisłym związku z przepisami o posiedzeniach sądowych, sąd orzekający w procesie rozpoznaje sprawę na rozprawie, na posiedzeniu niejawnym sąd może rozpoznać sprawę, gdy przepis szczególny wyraźnie to dopuszcza
Sąd I instancji orzekający w procesie nie może w zasadzie rozpoznać sprawy co do jej istoty na posiedzeniu niejawnym, wymaga to przeprowadzenia rozprawy
Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeśli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności albo gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową Posiedzenie sądowe wyznacza przewodniczący z urzędu, ilekroć wymaga tego stan sprawy. Kierownictwo formalne przewodniczącego reguluje art. 155 Kpc, stosownie do którego przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenie. Zanim dojdzie do rozprawy przewodniczący podejmuje czynności mające na celu przygotowanie rozprawy:
wzywa strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika;
wzywa na rozprawę wskazanych przez stronę świadków;
zarządza przedstawienie dokumentów, przedmiotów oględzin, ksiąg, planów, itp.;
w razie konieczności zarządza oględziny jeszcze przed rozprawą.
Przewodniczący może w razie potrzeby wydać także inne zarządzenia np. wniesienie odpowiedzi na pozew. Przygotowanie rozprawy powinno w szczególności obejmować wstępną kontrolę pism procesowych pod względem formalnym i merytorycznym, przygotowanie rozprawy pod względem dowodowym i należyte rozplanowanie czynności, które mają być dokonane na wyznaczonej rozprawie. Przygotowanie rozprawy dotyczy również strony podmiotowej - wezwanie osoby, która powinna być pozwanym, wezwanie prokuratora, organizacji społecznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz