Prawo konstytucyjne - strona 9

note /search

Teorie wykładni konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2107

Teorie wykładni konstytucji Wykładnia prawa (interpretacja) - ustalenie sensu przepisów prawnych w celu sformułowania normy pra­wnej właściwej dla danego przypadku, tj. po to by możliwe było zastosowanie normy prawnej, w określonej, konkretnej sytuacji Poglądy: -w ogromnej większości krajów konst...

Upoważnienie ustawowe a delegacja ustawodawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5173

Upoważnienie ustawowe a delegacja ustawodawcza. Upoważnienie ustawowe - charakter jednorazowy, powinno być na tyle szczegółowe, aby czytelny był zamiar ustawodawcy. Oznacza to konieczność sformułowania upoważnienia: A) szczegółowego podmiotowo - wyraźne określenie organu upoważnionego do podjęcia ...

Ustawa konstytucyjna i ograniczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 861

Ustawa konstytucyjna. Ustawy konstytucyjne są to akty prawne o najwyższej mocy prawnej, uchwa­lone w trybie przewidzianym do zmiany konstytucji. Cecha ta upodabnia je do ustawy zasadniczej. Między nimi a konstytucją jest jednak zasadnicza różnica merytoryczna - nie dotyczą one pełnego zakresu mater...

Wpływ teorii podziału władz na powstanie konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

Wpływ teorii podziału władz na powstanie konstytucji Za twórcę tej zasady uważa się Charlesa de Montesquieu: Nie negując, bowiem zasług dla rozwoju teorii rozdziału władz jego poprzedników (jak Locke, Bolingbroke czy

Wpływ teorii umowy społecznej na powstanie konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2352

.Wpływ teorii umowy społecznej na powstanie konstytucji W ujęciu J.Locke'a umowa społeczna służy nie do wykazania, że społeczeństwo przekazało swe wszystkie prawa natu­ralne (rozumiane jako odwieczny system moralny, wyposażający jednostkę we wrodzone, niezbywalne prawa, którym podporządkowane jest...

Zasada powszechności prawa wyborczego i inne zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 924

Zasada powszechności prawa wyborczego. Cenzus - ograniczanie praw wyborczych o charakterze dyskryminującym Ograniczenie naturalne - jednostka nie jest w stanie korzystać z prawa wyborczego (wiek, obywatelstwo) Cenzusy demokratyczne: 1.Wiek - tendencje do obniżania wieku; rozróżnianie niekiedy wieku...

Znaczenie normatywne i podział wstępów do konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1638

Znaczenie normatywne i podział wstępów do konstytucji Wstęp do konstytucji (Można s tkać w nich również różnego rodzaju deklaracje ideowe, filozoficzne, religijne lub też odwołania się do historii, ­ukazanie genezy państwa czy oceny jego przeszłości): A) charakter normatywny - 1.zostały celowo umie...

Znaczenie prawa zwyczajowego w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 938

Znaczenie prawa zwyczajowego w prawie konstytucyjnym. Prawo zwyczajowe zespół zwyczajowych norm postępowania, uznanych przez państwo w drodze wyraźnego a uznania, których realizowanie zagrożone jest przez państwo możliwością użycia przymusu zespół norm postępowania, stosowanych regularnie przez dłu...

Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2275

Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji Pod pojęciem gwarancji konstytucji należy rozumieć ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu re­alizacji norm konstytucyjnych. A) Bezpośrednie gwarancje konstytucji - stworzone celowo, właśnie po to, by zabezpieczyć przestrzeganie k...

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791

Grupy interesu (Lobby) Wzrost zadań współczesnego państwa przyczynia się do rozszerzenia zakresu kompetencji jego organów i obejmowania nim coraz to nowych dziedzin stosunków społecznych. To z kolei komplikuje relacje zacho­dzące pomiędzy organami państwa i społeczeństwem, implikując powsta­nie ró...