Równowaga rynku dóbr i usług

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga rynku dóbr i usług - strona 1 Równowaga rynku dóbr i usług - strona 2 Równowaga rynku dóbr i usług - strona 3

Fragment notatki:


RÓWNOWAGA RYNKU DÓR I USŁUG W UJĘCIU EKONOMII KEYNESOWSKIEJ I NEOKLASYCZNEJ W makroekonomii przewija się spór między ekonomią opartą na teorii Keynesa a ekonomia neoklasyczną Te dwie rywalizujące ze sobą szkoły w ekonomii wypracowały inny język i inne narzędzia analizy. Wspólną cechą o tych szkół jest to , iż analizują one funkcjonowanie gospodarki w krótkim okresie przy założeniu, że istniejące w gospodarce zdolności produkcyjne nie ulegają zmianie. Nie uwzględnia się zatem wpływu inwestycji na rozbudowę zdolności produkcyjnych, nie dokonuje się postęp techniczny i nie zachodzą żadne zmiany w strukturze gospodarki narodowej. Jest to analiza statyczna, a nie dynamiczna.
Nurt poglądów opierający się na fundamencie pojęciowo-metodologicznym ekonomii klasycznej, ale ukierunkowany nie na rozważania makro-, lecz mikroekonomiczne. Najwybitniejszym przedstawicielem ekonomii neoklasycznej jest angielski ekonomista i matematyk Alfred Marshall (1842-1924), nauczyciel J. M. Keynesa. Neoklasycy wychodzą z założenia, że: - równowaga ogólna kształtuję się tylko na takim poziomie wytworzonego dochodu narodowego , przy którym występuje zjawisko pełnego wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych oraz pełnego zatrudnienia siły roboczej. -liberalną opartą na rynku doskonale konkurencyjnym gospodarkę cechuje dążenie do osiągnięcia stanu równowagi ogólnej. Stan ten jednej strony oznacza optymalną gwarancję najlepsze zaspokojenie potrze uczestników procesów rynkowych alokację czynników, czemu towarzyszy pełne wykorzystanie zdolności wytwórczych. - samoczynne dążenie do stanu równowagi na poziomie optymalnym czyli na wszystkich rynkach jednocześnie jest rezultatem działania opartego na grze sił popytu i podaży samoczynnego mechanizmu niewidzialnej ręki rynku.
- jeśli nie będzie się zakłucać jego funkcjonowanie zapewnia on osiągnięcie równowagi na wszystkich rynkach jednocześnie. Gdy wszy stkie rynki dóbr i usług oraz czynników wytwórczych są jednocześnie w równowadze to cały system gospodarczy jest w równowadze. - wielkość wytwarzanej produkcji wyznaczona jest przez istniejące zdolności wytwórcze danego kraju , które należy powiększy, jak tylko się da. Sądzą oni ,że nie będzie trudności ze zatem rosnącej produkcji, gdyż natworzy równy sobie popyt. Mechanizm rynkowy w oczach neoklasyków. Koncepcja równowagi ogólnej sprowadza się do pokazania, że w niczym nieskrępowanej gospodarce rynkowej działa samoczynny oparty na konkurencji cenowej mechanizm rynkowy doprowadzający poszczególne współzależne od siebie rynki do stanu równowagi cząstkowej. W rezultacie ustala się właściwy układ cen równowagi rynkowej wiążących niezależne od siebie decyzje podmiotów gospodarujących harmonijną całość zwana równowagą ogólną.

(…)

…, oraz realną stawkę płac oddziałującą na konkurencyjny rynek pracy.
Istotnym założeniem ekonomii neoklasycznej jest to, że równowaga ogólna (w skali gospodarki) występuje tylko wtedy, gdy równocześnie wszystkie konkurencyjne rynki cząstkowe - zasobów i produktów - znajdują się w równowadze. Skoro na konkurencyjnych rynkach I zrównują się z Os , a popyt i podaż pracy elastycznie się dostosowują, to DN…
…, a gospodarka szybko jest równoważona (dochód potencjalny jest w równowadze). Keynes podważył prawo rynków Saya: produkcja nie zawsze jest wchłaniana przez popyt, zaś nadmierne oszczędności obniżają wydatki i stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a przez to również wielkość realnego DN.
Do obniżki popytu globalnego nie dostosowują się sztywne ceny i płace, lecz przystosowuje się podaż globalna: następuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz