Makroekonomia - strona 8

note /search

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2618

Krzysztofek. Notatka składa się z 5 stron. Ruchem okrężnym nazywamy przepływ strumieni produktów i wyników wytwórczych miedzy podmiotami gospodarującymi, w zamian za dokonanie za nie płatności, Założenia: gospodarka jest zamknięta; w gospodarce funkcjonują tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiors...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - makroekonomia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 3276
Wyświetleń: 8729

Zbroi_ska. Notatka składa się z 1 strony. Bank centralny prowadzi politykę ekspansywna gdy: a) Obniża stopę rezerw obowiązkowych Bezrobocie dobrowolne b) maleje wraz ze wzrostem stawki wynagrodzenia Deficyt budżetowy pogłębia się na...

Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody Europejska  Sieć  Ekologiczna  Natura  2000  jest  systemem  ochrony  zagrożonych  składnik‚w  r‚żnorodności  biologicznej  kontynentu  europejskiego, wdrażanym  od  1992r.  w  spos‚b  sp‚jny  pod  względem  metodycznym  i  organizacyjnym ...

Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1491

R odzaje i tryb zawierania umów gospodarczych Umowa - to dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie to...

Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej (spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych). Formy prawne przedsiębiorstw - formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Wybór formy determinuje m....

Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski, programy operacyjne i procedury ich pozyskiwania w latach 2007-2013. Fundusze pomocowe UE dostępne dla Polski to środki finansowe pochodzące z 4 Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności ...

Fuzje, przejęcia i alians strategiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2226

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANS STRATEGICZNY Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw i branż wykazuje chęć do nawiązywania współpracy. Rozszerza się integracja firm w światowej gospodarce. Prawdopodobnie zarządzający firmami uznali, że tylko ...

Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem euro w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem Euro w Polsce. Decyzja o wprowadzeniu waluty euro w Polsce została podjęta wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Pierwotnie termin wprowadzenia tej waluty w naszym kraju ustalono na 2009 rok, jednak został on przełożony ca najmn...

Niezależność współczesnych banków centralnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Kryteria niezależności współczesnych banków centralnych Niezależność podmiotowa (instytucjonalna, organizacyjna) - niezależność personalna dotyczy organów przed którymi bank ten jest odpowiedzialny za wykonanie zadań, oznacza uprawnienie kierownictwa banku do podejmowania decyzji w sposób samo...