Niezależność współczesnych banków centralnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niezależność współczesnych banków centralnych - strona 1 Niezależność współczesnych banków centralnych - strona 2 Niezależność współczesnych banków centralnych - strona 3

Fragment notatki:


Kryteria niezależności współczesnych banków centralnych Niezależność podmiotowa (instytucjonalna, organizacyjna)
- niezależność personalna
dotyczy organów przed którymi bank ten jest odpowiedzialny za wykonanie zadań,
oznacza uprawnienie kierownictwa banku do podejmowania decyzji w sposób samodzielny, gwarantujący swobodę wyboru strategii polityki pieniężnej oraz instrumentów jej realizacji. zapewnić ją ma odpowiednio długa kadencja władz zarządzających oraz brak możliwości ich odwołania przez władze polityczne.
Niezależność przedmiotowa (funkcjonalna)
oznacza zakres zadań za które bank centralny ponosi odpowiedzialność
Niezależność polityczna oznacza uprawnienie do podejmowania przez władze banku centralnego decyzji co do nadrzędnego celu polityki pieniężnej, bez wpływu na tę decyzję organów państwa i innych podmiotów publicznych. Niezależność ekonomiczna częścią składową jest:
- niezależność finansowa
to swoboda wyboru instrumentów ekonomicznych służących realizacji nadrzędnego celu.
zakaz finansowania deficytu budżetu państwa przez bank centralny możliwość wykorzystywania zysku banku centralnego przez władze publiczne co wymusza na nich większą dyscyplinę fiskalną.
Współczesne banki centralne są organami odpowiedzialnymi za politykę pieniężną państwa, której cele są ustalane wspólnie przez rząd, kierownictwo banku i inne organy, np. w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej i NBP. Cele te powinny odpowiadać priorytetom polityki gospodarczej państwa , której częścią jest polityka pieniężna. W Polsce głównym celem jest zapewnienie stabilnego poziomu cen. W Stanach Zjednoczonych bank centralny troszczy się o stabilny poziom cen , pełne zatrudnienie i umiarkowaną długookresową stopę procentową. Natomiast w Szwajcarii podstawowym celem jest regulacja obrotu pieniężnego, ułatwienie rozliczeń pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej i kredytowej służącej interesom całego kraju. Do funkcji banków centralnych należy:
emisja znaków pieniężnych regulowanie i zapewnianie bezpieczeństwa obiegu pieniądza i stabilności systemu bankowego
określanie zasad i form rozliczeń pieniężnych oraz zarządzanie rezerwami dewizowymi współudział w realizacji polityki kursu walutowego obsługa budżetu państwa
Struktura, formy organizacyjne, zakres i metody działania banku centralnego i systemów bankowych w poszczególnych krajach jest różny. W europejskich systemach bankowych funkcje, zadanie, struktura, zakres niezależności itd. banków centralnych ulegają ujednoliceniu i harmonizacji w związku z regulacjami unijnymi. ( dyrektywa z 20 marca 2000 r. W sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe zwana Skonsolidowaną Dyrektywą Bankową)


(…)

… władz zarządzających oraz brak możliwości ich odwołania przez władze polityczne.
Biorąc pod uwagę różne aspekty niezależności banku centralnego, można wyróżnić jej konkretne gwarancje prawne: konstytucyjna ranga regulacji prawnej banku centralnego,
zakaz bezpośredniego finansowania deficytu budżetowego sektora finansów publicznych przez bank
„nie podleganie instrukcjom” ze strony władz publicznych…
… ze sposobu ich powoływania i odwoływania, a także określa czas kadencyjności i możliwość usuwania w czasie trwania kadencji
utworzenie odrębnego organu kreującego samodzielnie politykę pieniężną (Rada Polityki Pieniężnej), przewodniczy jej Prezes NBP oraz członkowie Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz