Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody - strona 1 Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody - strona 2 Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody - strona 3

Fragment notatki:


Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody Europejska  Sieć  Ekologiczna  Natura  2000  jest  systemem  ochrony  zagrożonych  składnik‚w  r‚żnorodności  biologicznej  kontynentu  europejskiego, wdrażanym  od  1992r.  w  spos‚b  sp‚jny  pod  względem  metodycznym  i  organizacyjnym  na  terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.     This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest:  ochrona r‚żnorodności biologicznej;  zr‚wnoważone  wykorzystywanie  i  gospodarowanie  elementami przyrody;  sprawiedliwy  podział  korzyści  czerpanych  z  zasob‚w  genetycznych. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszar‚w:  obszary specjalnej ochrony ptak‚w (OSO);  specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).      This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details Podstawę  prawną  programu  Natura  2000  stanowią  dwa  akty  prawne: 1. Dyrektywa  Rady  79/409/EWG uchwalona  02.04.1979r.              w  sprawie  ochrony  dzikich  ptak‚w  – zwana  w  skr‚cie  Dyrektywą Ptasią; 2. Dyrektywa  Rady  92/43/EWG  uchwalona  21.05.1992r.            o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – zwana Dyrektywą Siedliskową. Obydwie  dyrektywy  przewidują  wyznaczenie  systemu  obszar‚w,  połączonych  korytarzami  ekologicznymi,  kt‚re  stworzą  razem  sp‚jną funkcjonalnie sieć ekologiczną.      This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details Zadaniem  sieci  Natura  2000  jest  utrzymanie  r‚żnorodności  biologicznej  poprzez  ochronę  najcenniejszych,  najrzadszych  element‚w  przyrody.  W  tym  celu  wydzielono  w  Europie                      9  region‚w  biogeograficznych:  borealny,  kontynentalny,  atlantycki, alpejski, śr‚dziemnomorski, makaronezyjski, panoński,  czarnomorski i stepowy.  Kryteriami  podziału  były:  warunki  klimatu,  ukształtowania                    i pokrycia terenu oraz występowanie określonych gatunk‚w flory i  fauny.  Polska  znajduje  się  na  obszarze  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz