Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - strona 1 Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - strona 2 Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - strona 3

Fragment notatki:


Formy prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej (spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych). Formy prawne przedsiębiorstw - formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Wybór formy determinuje m.in. sposób rejestracji przedsiębiorstwa lub spółki oraz zasady organizacji, czyli jego strukturę organizacyjną.
Można je podzielić na: formy krajowe , które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju oraz
formy paneuropejskie , które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym.
Spółki prawa handlowego uregulowane są w kodeksie spółek handlowych i obejmują:
spółki osobowe spółka jawna -Jest spółką, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe pod wspólną firmą i nie jest inną spółką handlową. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada każdy wspólnik bez ograniczeń całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką
spółka partnerska - tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami w spółce partnerskiej - zwanymi partnerami - mogą być tylko osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe, choćby tworzyli je reprezentanci wolnych zawodów.
spółka komandytowa - Istotną cechą jest to, że za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden wspólnik bez ograniczenia, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do tzw. Sumy komandytowej znaczonej pieniężnie i uwidocznionej w rejestrze handlowym. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa staje się tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (ułomna osoba prawna). Może być podmiotem prawa i obowiązków (zdolność prawna) oraz własnym działaniem (konkretnie działaniem osób uprawnionych do reprezentowania spraw spółki) dokonywać czynności prawnych. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie, w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna - Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.


(…)

… do rozwiązania spółki), utrudnione jest także wystąpienie ze spółki.
przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej- Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalności po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności…
… jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:
spółka europejska- Jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych- Zasady funkcjonowania EZIG…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz