Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem euro w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem euro w Polsce - strona 1 Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem euro w Polsce - strona 2 Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem euro w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Korzyści i zagrożenia związane z przyjęciem Euro w Polsce. Decyzja o wprowadzeniu waluty euro w Polsce została podjęta wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Pierwotnie termin wprowadzenia tej waluty w naszym kraju ustalono na 2009 rok, jednak został on przełożony ca najmniej do 2012 roku. Aby Możliwe było przystąpienie Polski do unii walutowej musimy spełnić kryteria konwergencji.
Kryteria konwergencji
Kryteria pieniężne: średnią stopę inflacji w ciągu roku poprzedzającego akcesję do UGW nie wyższą niż 1,5 punktu procentowego od pułapu wyznaczonego przez średni poziom inflacji obliczony dla trzech państw o najniższej inflacji w Unii Europejskiej ,
średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie wyższą niż 2 punkty procentowe od poziomu wyznaczonego przez średni poziom odpowiednich stóp procentowych w trzech krajach o najniższej stopie inflacji w Unii Europejskiej,
stabilny kurs walutowy w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję kraju do UGW - oznacza to udział w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego; dokładniej, dany kraj powinien przestrzegać normalnego przedziału wahań (+/- 15%) swojej waluty w ramach ogólnounijnego systemu ERM II , nie może również w tym czasie dokonać samodzielnej dewaluacji własnej waluty wobec waluty innego kraju Unii Europejskiej. Może natomiast dokonać jej rewaluacji .
Kryteria fiskalne: deficyt budżetowy mierzony w roku poprzedzającym ocenę w cenach rynkowych nieprzekraczający 3% PKB danego kraju,
dług publiczny w roku poprzedzającym ocenę nieprzekraczający 60% PKB danego kraju.
Kryterium jakościowe: (dodatkowe) Warunkiem udziału w UGW jest również niezależność banku centralnego (funkcjonalna, finansowa, osobista).
Zmiana złotego na euro przyniesie Polsce korzyści, ale wiąże się również z pewnymi kosztami gospodarczymi. Problem przy podjęciu tej ważnej i nieodwracalnej decyzji polega na przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego sprawdzającego opłacalność tego przedsięwzięcia.
Korzyści dla Polski Korzyści jakie przyniesie Polsce wprowadzenie euro można podzielić na efekty bezpośrednie i efekty długookresowe
Efekty bezpośrednie Eliminacja kosztów transakcyjnych
Z chwilą przyjęcia przez Polskę euro przestanie istnieć kurs wymiany między złotym a euro. W związku z tym nie będą występowały koszty wymiany złotego na walutę UE. (najbardziej widocznym przykładem tego kosztu jest różnica między kursem zakupu a sprzedaży waluty w kantorze). Korzyści z eliminacji tych kosztów są tym większe, im większy jest wolumen operacji wymiany waluty krajowej na euro.
Eliminacja ryzyka kursowego


(…)

…. Wprowadzenie wspólnej waluty może zatem powodować zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które bardzo istotnie wpływają na rozwój gospodarczy kraju.
Spadek stóp procentowych
Po przystąpieniu polski do strefy euro o wysokości krótkookresowych stóp procentowych nie będzie decydował NBP, lecz EBC (European Central Bank). Stopy te więc ulegną zrównaniu do tych w strefie euro. Wyższe stawki…
… wcześniej eliminacja ryzyka kursowego i wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej będą skutkować zwiększonym napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które ożywią gospodarkę dzięki otwarciu nowych rynków zbytu i dostarczeniu nowych technologii.
Poprzez wyeliminowanie ryzyka kursowego powinna ulec ożywieniu wymiana handlowa z zagranicą, gdyż ograniczone zostanie ryzyko importerów i eksporterów…
… gospodarczego. Niemniej, nawet w najbardziej pesymistycznym wariancie i to przy założeniu konieczności obniżenia inflacji aż o 1 pkt proc., koszt ten wyniósłby maksymalnie 0,8% PKB. W kontekście licznych korzyści z przyjęcia wspólnej waluty, koszt ten byłby zatem bardzo niewielki.
Podsumowując:
koszt utraty stabilizującej roli płynnego kursu walutowego jest ograniczony przez fakt, że w warunkach mobilnych przepływów kapitałowych kurs walutowy może także stanowić źródło zaburzeń gospodarczych;
słabości rynku pracy i wysoki deficyt strukturalny ograniczają skuteczność alternatywnych wobec polityki pieniężnej mechanizmów przeciwdziałających skutkom wstrząsów gospodarczych; spełnienie wymagań Paktu Stabilności i Wzrostu powinno jednak w przyszłości umożliwić efektywne wykorzystywanie automatycznych…
… WIBOR zostaną zastąpione niższymi stawkami EURIBOR. Doprowadzi to w efekcie do obniżenia kosztów kredytów, czyli kosztów pozyskania kapitału, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost inwestycji oraz rozwój gospodarczy.
Efekty długookresowe
Przyjęcie wspólnej waluty uruchomi szereg procesów, których skutki będą odczuwalne w dłuższym okresie czasu. Niektóre z nich prezentuję poniżej.
Wspomniana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz