Reguły wnioskowań prawodawczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły wnioskowań prawodawczych - strona 1 Reguły wnioskowań prawodawczych - strona 2 Reguły wnioskowań prawodawczych - strona 3

Fragment notatki:


REGUŁY WNIOSKOWAŃ PRAWNICZYCH REGUŁY LOGIKI PRAWNICZEJ specyficzne reguły wnioskowania należą do tzw. wykładni sensu largo (obok reguł kolizyjnych)
pozwalają wnioskować w oparciu o to, że w systemie obowiązuje określona norma, o tym, że obowiązuje w nim również inna norma (niewyrażona jednak expressis verbis) argumentum a simile argumentum a contrario argumentum a fortiori dyrektywy instrumentalnego nakazu i zakazu ARGUMENTUM A SIMILE - wnioskowanie z podobieństwa lub analogi; dwie formy:
analogia z ustawy ( analogia legis )
analogia z prawa ( analogia iuris )
analogia z ustawy (analogia legis) - podstawą jest zawsze jakiś konkretny przepis prawny , który musi zostać wskazany we wnioskowaniu organu stosującego prawo; trzy podstawowe etapy wnioskowania:
ustalenie, iż określony fakt nie został unormowany przez przepisy prawne
ustalenie, że istnieje przepis prawny, który reguluje sytuacje pod istotnymi względami podobne do faktu nienormowanego
powiązanie z faktem prawnym nieunormowanym podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych, co z faktem bezpośrednio uregulowanym przez przepisy prawne
Istotne podobieństwo faktów, które decyduje o zastosowaniu analogii, może wynikać zarówno z fizycznego podobieństwa faktów, jak i porównania celów regulacji, w myśl zasady Ubi eaden legis ratio, ibi eadem legis dispositio - gdzie taki sam cel tam taka sama dyspozycja ustawy
analogia z prawa (analogia iuris) - podstawa analogii nie jest ściśle wskazany przepis prawa, ale bardzo ogólne określone zasady czy idee, na których opiera się prawo; daje dużą swobodę wnioskującemu.
Analogia ≠ wykładnia
Analogia = wykracza poza leksykalne znaczenie zwrotu Wykładnia = musi mieścić się w ramach leksykalnego znaczenia zwrotu
ARGUMENTUM A CONTRARIO - wnioskowanie z przeciwieństwa. Przeciwieństwo wnioskowania z analogii (prowadzą do przeciwstawnych rezultatów) - zabronione jest zastosowanie podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych do sytuacji podobnych. Jeżeli norma prawna wiąże konsekwencje prawne k z faktem f i dany fakt nie jest identyczny z faktem f , to nie wolno do niego zastosować konsekwencji k i to nawet wtedy gdyby był on pod istotnymi względami do faktu f . wnioskowanie z przeciwieństwa stosujemy, gdy w kontekście danego przepisu występują zwroty „wyłącznie”, „jedynie”, „tylko” W przypadku gałęzi prawa podobnych do prawa cywilnego należy stosować ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz