Prawo transportowe - strona 4

Treść listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Treść listu przewozowego Treść listu przewozowego została określona w kodeksie cywilnym w art. 779 zgodnie, z którym wysyłający powinien podać przewoźnikowi następujące informacje: 1. adres wysyłającego, 2. adres odbiorcy, 3. miejsce przez...

Umowa przewozu osób w transporcie drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Umowa przewozu osób w transporcie drogowym Jaki jest przedmiot umowy przewozu osób w transporcie drogowym? Treść umowy przewozu osób w transporcie drogowym regulują zarówno przep...

Uprawnienia przewoźnika wynikające z umowy przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Uprawnienia przewoźnika wynikające z umowy przewozu Podstawowym uprawnieniem przewoźnika wynikającym z umowy przewozu jest prawo do wynagrodzenia za wykonaną usługę. Przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewo...

Uprawnienia spedytora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Uprawnienia spedytora Do podstawowych praw spedytora należy prawo do wynagrodzenia za wykonanie czynności spedycyjnych. Kodeks cywilny nie reguluje bliżej tego zagadnienia. Z tego też powodu w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o umowie zlecenia(art. 735 § 2 i 744 kc). Jeśli w um...

Zarządcy dróg publicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Zarządcami dróg publicznych są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - drogi krajowe; zarząd województwa - drogi wojewódzkie; zarząd powiatu -

Zarządzanie drogami publicznymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Zarządzanie drogami publicznymi Ustawa o drogach publicznych ustala następujący zakres zarządzania przez ministra właściwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) siecią dróg publicznych: określanie kierunków rozwoju sieci drogowej, wydawanie

Zjazdy z dróg - artykuł 29 ustawy o drogach

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

ZJAZDY Z DRÓG Art. 29 ustawy o drogach publicznych stanowi, że budowa lub przebudowa istniejącego zjazdu należy w przypadku budowy lub modernizacji drogi do zarządcy drogi, a w pozostałych przypadkach do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Zl...

Lokalizacja zabudowy wzdłuż dróg publicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

LOKALIZACJA ZABUDOWY WZDŁUŻ DRÓG PUBLICZNYCH Art. 35 ust. 4 ustawy stwierdza „Lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów terenu, nowo wybudowanych dróg (w tym obwodnic miejscowości) oraz istniejących dróg może nastąpić tylko w przypadku...

Droga publiczna - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Co należy rozumieć pod pojęciem „droga publiczna” i czy każda droga gminna jest drogą publiczną? Co to są działki sąsiednie? Brak jednoznacznych definicji wspólnych dla całego prawa. Jeżeli stosuje się przepisy ustawy, w której zawarte są okr...

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie...