Umowa przewozu osób w transporcie drogowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przewozu osób w transporcie drogowym - strona 1 Umowa przewozu osób w transporcie drogowym - strona 2

Fragment notatki:

Umowa przewozu osób w transporcie drogowym
Jaki jest przedmiot umowy przewozu osób w transporcie drogowym? Treść umowy przewozu osób w transporcie drogowym regulują zarówno przepisy kodeksu cywilnego, jak i ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.jedn.: Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 601) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088). Przedmiotem takiej umowy jest przewóz osób, do czego zobowiązuje się przewoźnik. Przewoźnik jest przedsiębiorcą, który zobowiązuje się w zakresie swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia osób w zamian za wynagrodzenie. Z powyższego wynika, iż dla osiągnięcia pełni skutków prawnych wystarczy samo zawarcie umowy. Ewentualne zajęcie miejsca w środku transportu podstawionym do dyspozycji podróżnego przez przewoźnika jedynie wyjątkowo jest chwilą zawarcia umowy. Taki wniosek wynika także z samej treści art. 16 prawa przewozowego, zgodnie z którym umowę przewozu osób zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a dopiero w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. Ze względu na ważną funkcję gospodarczą, a przede wszystkim społeczną, ustawodawca nałożył na przewoźnika kilka szczególnych obowiązków, z których najistotniejszy dotyczy kontraktowania pod postacią obowiązku przewozu. Zgodnie z powyższym w zakresie podanym do wiadomości publicznej przewoźnik jest obowiązany do przewozu osób. Zakres koniecznych informacji, które musi podać przewoźnik do publicznej wiadomości obejmuje: zakres jego działalności, a w szczególności adresy punktów odprawy oraz sposób zawierania umowy, jeżeli dokonuje przewozów osób w komunikacji regularnej, to jest zobowiązany dodatkowo do upublicznienia rozkładu jazdy środków transportu, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki. Dodatkowo Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na przewoźnika obowiązek zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej. W przypadku klęsk żywiołowych taki obowiązek może zostać nałożony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa. Organ nakładający taki obowiązek zapewnia przewoźnikowi środki finansowe niezbędne do wykonania nałożonego zadania lub wskazuje podmiot, który na podstawie umowy z przewoźnikiem zapewni środki finansowe na wykonanie tego zadania. Wyżej określony obowiązek może jedynie w przypadkach określonych w prawie przewozowym zostać ograniczony lub wyłączony. Takie odstępstwa także muszą zostać podane do publicznej wiadomości.

(…)

…) także nie stanowi nic odmiennego w tym zakresie. Przewoźnik powinien podejmować także działania ułatwiające korzystanie ze środków transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Jest także zobowiązany, jeżeli świadczy swoje usługi w publicznej komunikacji regularnej, do uzgadniania swoich rozkładów jazdy z innymi przewoźnikami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz