Higiena - strona 2

note /search

System haccp-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

SYSTEM HACCP JAKO NARZ Ę DZIE ZARZ Ą DZANIA BEZPIECZE Ń STWEM ZDROWOTNYM Ż YWNO Ś CI System HACCP jest odzwierciedleniem nowego podej ś cia do zagadnie ń kontroli jako ś ci zdro­wotnej ż ywno ś ci. Jest on specyficznie ukierunkowany na zapewnienie bezpiecze ń stwa zdrowot­ne go ż ywno ś ci. Co to j...

Układ funkcjonalny zakładu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

UK Ł AD FUNKCJONALNY ZAK Ł ADU Uk ł ad funkcjonalny zak ł adu to przestrzenne powi ą zanie ze sob ą pomieszcze ń . Powinny by ć w nim wyra ź nie wydzielone pomieszczenia lub zespo ł y pomieszcze ń powi ą zane ze sob ą funkcjo­nalnie i spe ł niaj ą ce okre ś lone zadania dotycz ą ce np. : dostawy su...

Ustalenie procedury weryfikacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

. Ustalenie procedury weryfikacji (Zasada 6) Weryfikacja to nic innego jak dodatkowa informacja, czy system HACCP opracowany przez Zesp ół i wdro ż ony do praktyki dzia ł a prawid ł owo i daje po żą dane rezultaty. Weryfikacja ma za zadanie ustalenie czy wdro ż ony s ystem HACCP jest efektywny i sk...

Wady i zalety HACCP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2926

NAJISTOTNIEJSZE ZALETY I WADY SYSTEMU HACCP System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zar ó wno dla konsumenta jak i produ­centa ż ywno ś ci. Do g łó wnych zalet systemu HACCP nale ż y: zgodno ść z aktualnymi zaleceniami FAO/WHO, prawodawstwem ż ywno ś ciowym UE (Dyrektywa 93/43 EEC) zapew...

Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785

Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej Zasadnicz ą spraw ą jest, aby szczeg ół owe dane przedstawione na diagramie technologicznym odzwierciedla ł y rzeczywisty stan linii technologicznych i ca ł ego procesu produkcji. W praktyce cz ę sto wyst ę puj ą ogromne r óż ni...

Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KONTROLA W TYM ZAKRESIE W zak ł adach produkcji, przetw ó rstwa i obrotu ż ywno ś ci ą mo ż e wyst ę powa ć wiele r óż nego rodzaju szkodnik ó w. Najcz ęś ciej powoduj ą one zanieczyszczenia zar ó wno mikrobiologiczne jak i fizyczne ż ywno ś ci. Mog ą r ó wnie ż p...

Zaopatrzenie w wodę

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

ZAOPATRZENIE W WOD Ę Zak ł ad powinien posiada ć odpowiednie uj ę cie wody wraz z niezb ę dnymi urz ą dzeniami do jej magazynowania i dystrybucji oraz pomiaru temperatury i ci ś nienia. Mo ż e te ż wykorzy­stywa ć do swoich potrzeb tzw. „ wod ę miejsk ą " z wodoci ą gu. Woda st osowana do cel ...

Zasada dobrej praktyki produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ Zgodnie z definicj ą podan ą w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ż ywno­ ś ci i ż ywienia Dobra Praktyka Produkcyjna to: Dzia ł ania, kt ó re musz ą by ć podj ę te i warunki, kt ó re musz ą by ć spe ł niane, aby produkc ja ż ywno ś ci odbywa ...

Zasady dobrej praktyki higienicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1806

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywno­ści i żywienia Dobra Praktyka Higieniczna to: Działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji i obrotu ży...

Zasady wdrażania haccp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

ZASADY WDRA Ż ANIA HACCP Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Ż ywno ś ciowego system HACCP dzia ł a w oparciu o 7 podstawo­wych zasad, kt ó re nie powinny by ć rozpatrywane jako regu ł y, lecz jako zadania do wykonania w celu wdro ż enia systemu. Zasady te, w najprostszej pos taci, przedstawiaj ą si ę na...