Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej - strona 1 Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej - strona 2

Fragment notatki:

Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej Zasadnicz ą spraw ą jest, aby szczeg ół owe dane przedstawione na diagramie technologicznym odzwierciedla ł y rzeczywisty stan linii technologicznych i ca ł ego procesu produkcji. W praktyce cz ę sto wyst ę puj ą ogromne r óż nice pomi ę dzy tym co jest formalnie w dokumentacji, a tym co jest faktycznie wykonywane. Weryfikacja diagramu powinna obejmowa ć i uwzgl ę dnia ć wszystkie warunki prowadzenia procesu. W nast ę pnej kolejno ś ci nale ż y por ó wna ć wyniki obs erwacji z danymi opracowanego diagramu produkcji. Przy weryfikowaniu diagramu nale ż y na bie żą co nanosi ć na diagram wszystkie poprawki i uzupe ł­ nienia. Weryfikacj ę diagramu przeprowadzaj ą cz ł onkowie zespo ł u ds. HACCP pod nadzorem prze­wodnicz ą cego i formaln ie j ą potwierdzaj ą . Diagram powinien by ć systematycznie uaktualniany r ó wnie ż przy ka ż dej zmianie na linii pro­dukcyjnej. 6. Sporz ą dzenie listy wszystkich ewentualnych zagro ż e ń zwi ą zanych z ka ż dym etapem produkcji oraz listy wszelkich ś rodk ó w prewencyjnych do kontroli danego zagro ż enia (Zasada 1) Co to jest zagro ż enie? Przez zagro ż enie rozumie si ę w ł a ś ciwo ść biologiczn ą , fizyczn ą lub chemiczn ą , kt ó ra mo ż e powodowa ć , ż e ż ywno ść stanie si ę niebezpieczna dla konsumenta. Analiza zagro ż e ń bezpiecze ń stwa ż ywno ś ci powinna by ć dokonywana w trzech zasadni­czych obszarach: zagro ż e ń biologicznych (mikrobiologicznych) zagro ż e ń chemicznych zagro ż e ń fizycznych. Cz ę stym zagro ż eniem mo ż e by ć te ż (szczeg ó lnie w ż ywieniu zbiorowym) utrata odpowiedniej warto ś ci od ż ywczej ż ywno ś ci. Jest to r ó wnie ż istotny problem z punktu widzenia zapewnienia bezpiecze ń stwa i zdrowia konsumenta. Z analizy sytuacji epidemiologicznej w zakresie zatru ć i zaka ż e ń pokarmowych mo ż na wnioskowa ć , i ż zagro ż enia biologiczne a szczeg ó lnie mikrobiolo­giczne s ą w kraju najcz ę stsz ą przyczyn ą wyst ę powania tego typu odchyle ń w stanie zdrowia. W przypadku zagro ż e ń chemicznych szczeg ó lne znaczenie przywi ą zuje si ę do obecno ś ci pozo­sta ł o ś ci pestycyd ó w, lek ó w weterynaryjnych, azotan ó w i azotyn ó w, ś rodk ó w ochrony ro ś lin, nawoz ó w sztucznych itp. Spo ś r ó d zagro ż e ń fizycznych najbardziej niebezpieczne s ą : od ł amki szk ł a i metalu, kamienie, drewno, ko ś ci, resztki opakowa ń itp. Na ka ż dym etapie produkcji nale ż y zidentyfikowa ć wszystkie spodziewane zagro ż enia. Powinny one by ć okre ś lone w spos ó b jak najbardziej precyzyjny. Ka

(…)

… dla konsumenta.
Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywności powinna być dokonywana w trzech zasadni­czych obszarach:
zagrożeń biologicznych (mikrobiologicznych)
zagrożeń chemicznych
zagrożeń fizycznych.
Częstym zagrożeniem może być też (szczególnie w żywieniu zbiorowym) utrata odpowiedniej wartości odżywczej żywności. Jest to również istotny problem z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia konsumenta…
… np. występowanie bakte­rii z grupy Salmonella, jednakże ryzyko pojawienia się tego zagrożenia przy produkcji np. karme­lu jest znikoma.
Może wystąpić również odwrotna sytuacja, gdy zagrożenie jest bardzo powszechne (duże ryzy­ko) np. bakterie Escherichia Coli (szczepy nie chorobotwórcze), zaś zagrożenie dla dorosłego, zdrowego człowieka nie jest wysokie.
Z punktu widzenia cech fizyko-chemicznych…
… roślin, nawozów sztucznych itp.
Spośród zagrożeń fizycznych najbardziej niebezpieczne są: odłamki szkła i metalu, kamienie, drewno, kości, resztki opakowań itp.
Na każdym etapie produkcji należy zidentyfikować wszystkie spodziewane zagrożenia. Powinny one być określone w sposób jak najbardziej precyzyjny. Każde z tych ewentual­nych zagrożeń powinno się opisać osobno.
Analiza zagrożeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz