System haccp-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System haccp-opracowanie - strona 1 System haccp-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEM HACCP JAKO NARZ Ę DZIE ZARZ Ą DZANIA BEZPIECZE Ń STWEM ZDROWOTNYM Ż YWNO Ś CI System HACCP jest odzwierciedleniem nowego podej ś cia do zagadnie ń kontroli jako ś ci zdro­wotnej ż ywno ś ci. Jest on specyficznie ukierunkowany na zapewnienie bezpiecze ń stwa zdrowot­ne go ż ywno ś ci. Co to jest system HACCP i na czym on polega? Definicja podana w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ż ywno ś ci i ż ywienia okre ś la system HACCP w nast ę puj ą cy spos ó b: HACCP jest systemowym post ę powaniem maj ą cym na celu zapewnien ie bezpiecze ń stwa zdrowotnego ż ywno ś ci poprzez identyfikacj ę i oszacowanie skali zagro ż e ń bezpiecze ń­ stwa ż ywno ś ci z punktu widzenia jej jako ś ci zdrowotnej oraz ryzyka wyst ą pienia tych zagro ż e ń podczas przebiegu wszystkich etap ó w produkcji i dystrybucji ż y wno ś ci. Jest to r ó wnie ż system maj ą cy na celu okre ś lenie metod ograniczania tych zagro ż e ń oraz ustalenie dzia ł a ń naprawczych. Codex Alimentarius definiuje system HACCP jako taki system, kt ó ry: identyfikuje ocenia kontroluje (opanowuje) zagro ż enia istotne d la bezpiecze ń stwa ż ywno ś ci. Najistotniejsze elementy systemu HACCP to: identyfikacja mog ą cych pojawi ć si ę zagro ż e ń ocena ich istotno ś ci oszacowanie ryzyka (prawdopodobie ń stwa) ich wyst ą pienia okre ś lenie metod ich ograniczenia. W systemie HACCP zapewnienie bezpiecze ń stwa i wysokiej jako ś ci zdrowotnej ż ywno ś ci osi ą ga si ę poprzez podj ę cie szczeg ó lnej kontroli w tych miejscach procesu produkcyjnego, kt ó re s ą najistotniejsze w aspekcie zagro ż e ń higienicznych i w kt ó rych mo ż e nast ą pi ć obni ż enie tej jako ś ci. Syste m polega na przeprowadzeniu analizy wszystkich zagro ż e ń , zar ó wno biologicznych (zw ł aszcza mikrobiologicznych) jak i fizycznych i chemicznych, kt ó re mog ą sta ć si ę przy­czyn ą obni ż enia jako ś ci zdrowotnej produkowanej ż ywno ś ci oraz na wskazaniu, kt ó re punkty na danym etapie produkcji ż ywno ś ci s ą „ krytyczne" dla bezpiecze ń stwa zdrowotnego pro­duktu ko ń cowego. Punkty takie okre ś lane s ą jako krytyczne punkty kontroli. Powinny by ć one obj ę te sta ł ym nad­zorem. Potrzeba stosowania systemu HACCP wynika m.in.: ze wzro stu znaczenia zagadnie ń zwi ą zanych z bezpiecze ń stwem ż ywno ś ci ograniczania ma ł o skutecznych i kosztownych tradycyjnych metod kontroli nacisk ó w konsument ó w konieczno ś ci dostosowania si ę do nowych regulacji prawnych, zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej ze wzgl ę d ó w ekonomicznych. System HACCP: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz