Zasady wdrażania haccp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wdrażania haccp - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY WDRA Ż ANIA HACCP Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Ż ywno ś ciowego system HACCP dzia ł a w oparciu o 7 podstawo­wych zasad, kt ó re nie powinny by ć rozpatrywane jako regu ł y, lecz jako zadania do wykonania w celu wdro ż enia systemu. Zasady te, w najprostszej pos taci, przedstawiaj ą si ę nast ę puj ą co: Analiza zagro ż e ń - zidentyfikowanie i ocena zagro ż e ń oraz ryzyka ich wyst ą pienia, a tak ż e ustalenie ś rodk ó w kontroli i metod przeciwdzia ł ania tym zagro ż eniom ustalenie Krytycznych Punkt ó w Kontroli - KPK (CCP), w celu wy eliminowania lub zmi­nimalizowania wyst ę powania zagro ż e ń Ustalenie dla ka ż dego krytycznego punktu kontroli wymaga ń (parametr ó w), jakie powi­nien spe ł nia ć i okre ś lenie granic tolerancji (limit ó w krytycznych) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania kr ytycznych punkt ó w kontroli ustalenie dzia ł a ń koryguj ą cych, je ś li krytyczny punkt kontroli nie spe ł nia ustalonych wymaga ń Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, ż e system jest skuteczny i zgodny z planem Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotycz ą cej etap ó w jego wpro­wadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwi­zowania dokumentacji systemu. Przy wdra ż aniu w praktyce systemu HACCP proponuje si ę zgodnie z zaleceniami Kodeksu Ż ywno­ ś ciowego, z astosowanie przedstawionej poni ż ej 12-etapowej sekwencji dzia ł a ń , w wyniku, której uzyskuje si ę zagwarantowanie ca ł kowitego bezpiecze ń stwa zdrowotnego produkowanej ż ywno ś ci. 1. Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP Kierownictwo zak ł adu zobowi ą zane jest do podj ę cia dobrze przemy ś lanej decyzji o wdra ż aniu systemu HACCP. Nale ż y j ą podejmowa ć w kontek ś cie mo ż liwo ś ci zarezerwowania okre ś lonych nak ł ad ó w finansowych, stanu organizacyjno-technicznego, jak r ó wnie ż stopnia przygotowania za ł ogi. Jako jedno z pierwszych swoich zada ń , kierownictwo zak ł adu powinno oficjalnie sformu ł owa ć na pi ś mie swoj ą polityk ę w zakresie zapewnienia bezpiecze ń stwa zdrowotnego swoich wyrob ó w lub polityk ę HACCP. Jest to dokument podobny do polityki jako ś ci przy wdra ż aniu norm ISO 9000. Dokument taki stanowi formaln ą deklaracj ę firmy. Nast ę pnie kierownictwo zak ł adu zobowi ą zane jest ustali ć zakres zastosowania systemu tj. okre­ ś li ć czy system b ę dzie obejmowa ł ca ł y zak ł ad czy te ż tylko wybrane linie produkcyjne lub jedn ą z nich. Istotnym jest r ó wnie ż okre ś lenie, jakie etapy procesu produkcyjnego b ę d ą uj ę te w planie HACCP oraz jakiego typu zagro ż enia b ę d ą brane przede wszystkim pod uwag ę . Potrzeba wdra ż ania sys­temu HACCP wynika tak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz