Wady i zalety HACCP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady i zalety HACCP - strona 1 Wady i zalety HACCP - strona 2

Fragment notatki:

NAJISTOTNIEJSZE ZALETY I WADY SYSTEMU HACCP System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zar ó wno dla konsumenta jak i produ­centa ż ywno ś ci. Do g łó wnych zalet systemu HACCP nale ż y: zgodno ść z aktualnymi zaleceniami FAO/WHO, prawodawstwem ż ywno ś ciowym UE (Dyrektywa 93/43 EEC) zapewnienie spe ł nienia oczekiwa ń konsument ó w daj ą ce gwarancj ę produktu bezpiecz­nego i wysokiej jako ś ci zapewnienie prawid ł owej organizacji dzia ł a ń na rzecz podnoszenia jako ś ci aktualizacja wiedzy i podnoszenie ś wiadomo ś ci personel u pokonywanie bariery w porozumiewaniu si ę pomi ę dzy poszczeg ó lnymi dzia ł ami w zak ł adzie zapewnienie aktywnego podej ś cia do rozwi ą zywania problem ó w zwi ą zanych z bezpie­cze ń stwem i jako ś ci ą zdrowotn ą ż ywno ś ci umo ż liwienie podj ę cia dzia ł a ń zaradczych przed po jawieniem si ę problemu prowadzenie kontroli proces ó w jest szybsze, szersze i ta ń sze w por ó wnaniu z systema­mi kontroli tradycyjnej zwi ę kszenie zaanga ż owania pracownik ó w. Wdra ż anie systemu HACCP w zak ł adzie sprzyja: usprawnieniu procesu produkcji poprzez w ł a ś ciwy obieg informacji i dokumentacji wzrostowi ś wiadomo ś ci pracownik ó w oraz wczesnemu wykrywaniu niezgodno ś ci zwi ę kszeniu efektywno ś ci dzia ł a ń na rzecz zapewnienia bezpiecze ń stwa i jako ś ci produkowanej ż ywno ś ci zdyscyplinowaniu za ł ogi i zacie ś nieniu wsp ół pracy pomi ę dzy osobami na poszczeg ó l­nych stanowiskach. System HACCP przyczynia si ę do wi ę kszego zaufania konsument ó w do wyrobu. System HACCP posiada jednak r ó wnie ż i wady: wymaga nak ł ad ó w na zorganizowanie zespo ł u pracownik ó w ds. HACCP wymaga zaanga ż owan ia i przeszkolenia wszystkich pracownik ó w oraz aktualizacji ich wiedzy mo ż e powodowa ć dodatkowe koszty zwi ą zane z zakupem sprz ę tu np. do monitorowa­nia lub wynaj ę ciem konsultant ó w wymaga systematycznej weryfikacji posiada charakter biurokratyczny - wymaga profesjonalnego zarz ą dzania, organizacji i prowadzenia dokumentacji. Nale ż y zapami ę ta ć , ż e: System HACCP wymaga sta ł ego dostosowywania do zmian w procesie technologicznym, rodzaju i jako ś ci surowc ó w, wyposa ż eniu zak ł adu w sprz ę t i urz ą dzenia. Oznacza to, ż e przy ka ż dej zmianie technologii produkcji lub wyposa ż enia w zak ł adzie nale ż y ponownie przeanalizowa ć zagro ż enia, wskaza ć krytyczne punkty kontroli i ustali ć spos ó b monitoringu. System powinien by ć jasny, prosty i przejrzysty, a przede wszystkim - zrozumia ł y dla za ł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz