Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie - strona 1 Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie - strona 2

Fragment notatki:

ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KONTROLA W TYM ZAKRESIE W zak ł adach produkcji, przetw ó rstwa i obrotu ż ywno ś ci ą mo ż e wyst ę powa ć wiele r óż nego rodzaju szkodnik ó w. Najcz ęś ciej powoduj ą one zanieczyszczenia zar ó wno mikrobiologiczne jak i fizyczne ż ywno ś ci. Mog ą r ó wnie ż przyczynia ć si ę do powstawania powa ż nych strat ilościowych i ekonomicznych w procesie produkcji lub przetw ó rstwa. Do najcz ęś ciej wyst ę puj ą cych, stano­wi ą cych du ż e zagro ż enia dla bezpiecze ń stwa zdrowotnego ż ywno ś ci nale żą : gryzonie (myszy, szcz ury) owady lataj ą ce (muchy, osy itp.) owady biegaj ą ce (karaluchy, karaczany itp.) szkodniki zbo ż owe (wo ł ek zbo ż owy, mklik itp.) ptaki koty i inne zwierz ę ta domowe. W ka ż dym zak ł adzie powinien by ć opracowany system kontroli i monitorowania obec­no ś ci szkodn ik ó w oraz program stosowania odpowiednich ś rodk ó w zabezpieczaj ą cych adekwatnych do wyst ę puj ą cej sytuacji. Obserwacje dotycz ą ce obecno ś ci szkodnik ó w powinny by ć prowadzone w spos ó b ci ą g ł y zar ó w­no w samym zak ł adzie jak i na otaczaj ą cym go terenie. Zwalczani e szkodnik ó w mo ż e by ć pro­wadzone zgodnie z zaleceniami organ ó w urz ę dowej kontroli ż ywno ś ci, w tym szczeg ó lnie Pa ń­ stwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, przy u ż yciu metod chemicznych, fizycz­nych i biologicznych. Cz ę sto zleca si ę to wysp ecjalizowanym firmom. W ka ż dym jednak przy­padku powinien by ć prowadzony ś cis ł y nadz ó r w tym zakresie. Propozycja rozwi ą za ń to: inwazji gryzoni zapobiega si ę poprzez ustawianie odpowiednich pu ł apek i stacji monitoru­ j ą cych wok ół zak ł adu jak i na jego teren ie. Istotne jest r ó wnie ż odpowiednie zabezpieczenie budynk ó w przed ich wtargni ę ciem (zabezpieczenie i ograniczenie liczby otwor ó w, zastoso­ wanie odpowiednio twardego cementu na fundamenty, utwardzenie terenu wok ół budyn­ k ó w produkcyjnych, systematyczne usu wanie odpad ó w itp.) ptaki bywaj ą cz ę sto nieproszonymi go ść mi w zak ł adach zbo ż owych, m ł ynach i du ż ych obiektach handlowych. Zabezpieczenie przed ich wtargni ę ciem uzyskuje si ę poprzez stoso­ wanie instrument ó w i metod odstraszaj ą cych, usuwanie miejsc ich gnia zdowania (wyso­ kich drzew w pobli ż u obiekt ó w ż ywno ś ciowych), ograniczenie do niezb ę dnego minimum otwierania wszelkich otwor ó w w obiektach lub instalowanie na dachach ostrych kolc ó w uniemo ż liwiaj ą cych ptakom przesiadywanie na dachu lub wysokich elementach b udynk ó w muchy i inne owady lataj ą ce eliminuje si ę poprzez stosowanie lamp owadob ó jczych r óż­ nych typ ó w oraz zabezpieczanie okien siatkami lub zainstalowanie wymuszonej wentylacji,

(…)

… szczeblach w hierarchii zakładu powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu m.in.:
Co to jest zatrucie pokarmowe?
Jakie są główne przyczyny zatruć pokarmowych?
Jakie czynniki wpływają na wzrost i namnażanie drobnoustrojów?
Jak zapobiegać zatruciom pokarmowym?
Jak zapobiegać fizycznemu i chemicznemu skażeniu żywności?
Jak wypełniać dokumenty i formularze związane z realizacją zasad GHP/GMP i HACCP…
środków zabezpieczających adekwatnych do występującej sytuacji.
Obserwacje dotyczące obecności szkodników powinny być prowadzone w sposób ciągły zarów­no w samym zakładzie jak i na otaczającym go terenie. Zwalczanie szkodników może być pro­wadzone zgodnie z zaleceniami organów urzędowej kontroli żywności, w tym szczególnie Pań­stwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, przy użyciu metod…
… siatkami lub zainstalowanie wymuszonej wentylacji, filtracji powietrza bądź klimatyzacji
owady biegające eliminuje się poprzez systematyczne prowadzenie dezynsekcji i ogranicza­ nie dostępności żywności nie opakowanej
szkodniki zbożowe i inne mogące pojawiać się z surowcami eliminuje się poprzez rygory­ styczną kontrolę przyjmowanych surowców
Osoby realizujące program zwalczania szkodników powinny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz