Lokalizacja, otoczenie i infrastruktura zakładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalizacja, otoczenie i infrastruktura zakładu - strona 1 Lokalizacja, otoczenie i infrastruktura zakładu - strona 2

Fragment notatki:

LOKALIZACJA, OTOCZENIE I INFRASTRUKTURA ZAKŁADU Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanie­czyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp.), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami. Projekt architektoniczny i położenie zakładu powinny sprzyjać realizowaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej: drogi dojazdowe do zakładu powinny być utwardzone i odpowiednio zdrenowane, tak aby nie tworzyły się zastoiny wody i błota budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiać procesy czyszczenia i dezynfekcji wszelkie materiały wykorzystywane w budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatyw­nego wpływu na jakość zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksycznych budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników oraz owadów, a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska (dymy, pyły, kurz). Budynki powinny ponadto spełniać następujące wymagania: w części produkcyjnej pomieszczenia i ciągi komunikacyjne powinny być tak rozplanowa­ ne, aby nie następowało krzyżowanie się prac i czynności „czystych" i „brudnych" podłogi powinny być gładkie, bez uszkodzeń, wykonane z materiału ł atwo zmywalnego, nienasiąkliwego, nie śliskiego, a w pomieszczeniach, w których używa się ługó w i kwa­ sów - odpornego na ich działanie. Podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych powinny mieć odpowiednie nachylenie w kierunku wpustów kanalizacyjnych. Pomię dzy pomiesz­ czeniami produkcyjnymi nie powinno być progów ściany i sufity - gładkie, łatwe do utrzymania w czystoś ci, szczelne, nieuszkodzone, zabezpieczone przed kondensacją pary i rozwojem pleśni, biał e lub pomalowane na jasne kolory ściany w pomieszczeniach produkcyjnych i innych narażonych na wilgoć i zanieczyszcze­ nia powinny być do wysokości 2 m pokryte glazurą lub innym ł atwo zmywalnym i niena siąkliwym materiałem styki ścian z podłogami i między ścianami powinny być zaokrąglone. Narożniki ś cian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpiec zone przed uszkodzeniami mecha­ nicznymi okna i inne otwory powinny być łatwe do otwierania i utrzymania w czystoś ci oraz wyk o­ nane w taki sposób, aby minimalizować osadzanie się brudu. Powinny być wyposaż one w zabezpieczenia przeciw owadom (siatki, ekrany, klimatyzacja). Wewnę trzne parapety okienne nie mogą służyć jako półki oraz miejsca do gromadzenia różnych przedmiotó w, w związku z tym powinny być nachylone drzwi powinny by ć g ł adkie o powierzchni

(…)

… negatywnie oddziaływać na funkcjonalność pomieszczeń i zakłócać procesu produkcyjnego, a tym samym powodować zagrożenia zanieczyszczenia żywności
przewody instalacyjne wodne, parowe, kanalizacyjne itp. oraz grzejniki powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej opadaniu ewentualnych skroplin lub innych zanie­czyszczeń. Wszelkie instalacje powinny być obudowane bądź zabezpieczone osłonami lub w bruzdach (pod tynkiem)
pomieszczenia powinny mieć zapewnioną odpowiednią wentylację mechaniczną i grawi­tacyjną, zgodną z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej celem jest:
usuwanie zanieczyszczonego powietrza
zapobieganie kondensacji pary
regulacja temperatury
eliminowanie zapachów, które mogłyby się przyczynić do obniżenia jakości produko­wanej żywności
kontrola wilgotności i jej regulacja…
… wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy punkty oświetlenia elektrycznego powinny mieć nietłukące osłony, chroniące żywność przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy oraz mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe ich czyszczenie. Punkty świetlne powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie przy każdym stanowisku pracy. Światło nie powinno zmieniać barw a jego natężenie powinno być adekwatne do funkcji pomieszczeń. temperatura i wilgotność w pomieszczeniach powinny być dostosowane do wykonywa­nych w nich czynności i odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od potrzeb należy zapewnić odpowiednie urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, aparatury, sprzętu, ewentualnie naczyń oraz opakowań w zakładzie żywienia zbiorowego powinny być wydzielone, niezależne zmywalnie…
… zapewnić ręczniki 1-razowego użycia i pojemniki do ich wyrzucania lub suszarki do suszenia rąk. Spusty do wody powinny być typu pedałowego lub na fotokomórkę wszelkie powierzchnie maszyn stykające się bezpośrednio z żywnością oraz produkcyjne (lady, stoły) powinny być w stanie nieuszkodzonym, mocne, łatwe do mycia, utrzymania w czystości i porządku. Powinny być wykonane z gładkich i nie absorbujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz