Proces mycia i dezynfekcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces mycia i dezynfekcji - strona 1 Proces mycia i dezynfekcji - strona 2 Proces mycia i dezynfekcji - strona 3

Fragment notatki:

PROCESY MYCIA I DEZYNFEKCJI Po zako ń czeniu pracy lub po ka ż dej zmianie w zak ł adzie przeprowadza si ę sprz ą tanie, podczas kt ó rego usuwane s ą z powierzchni pod łó g, blat ó w oraz maszyn i urz ą dze ń pozosta ł o ś ci po bie­ żą cej produkcji oraz nagromadzony brud, kt ó ry stanowi doskona ł e warunki dla rozwoju mikro­flory i tym samym, stwarza zagro ż enie dla bezpiecze ń stwa i jako ś ci produktu ko ń cowego. Zasadnicze metody mycia to: mycie w systemie CIP mycie w systemie COR Mycie w systemie CIP (clean in place) polega na prowad zeniu procesu mycia w obiegu zamkni ę­ tym, bez demonta ż u maszyn i urz ą dze ń wchodz ą cych w sk ł ad linii technologicznej. Proces stero­wany jest automatycznie, cz ę sto komputerowo. W stacji centralnej przygotowywane s ą odpowied­nie roztwory ś rodk ó w myj ą cych i de zynfekuj ą cych, kt ó re s ą nast ę pnie przet ł aczane do instalacji technologicznych. Przygotowany roztw ó r mo ż e by ć kilkakrotnie u ż yty w procesie mycia. Jego st ę­ż enie jest kontrolowane i w razie potrzeby regulowane. Mycie w systemie COP (clean out of place) jes t systemem mycia w uk ł adzie otwartym. W systemie tym stosuje si ę r óż ne r ę czne i mechaniczne techniki mycia. Spo ś r ó d metod mycia w systemie COP wyr óż nia si ę : mycie r ę czne - proste, lecz podatne na b łę dy ludzkie, najbardziej wszechstronne i mo ż­ liwe do zast osowania przy nietypowym i du ż ym sprz ę cie mycie mechaniczne, (wysoko- lub niskoci ś nieniowe) - cz ę sto sterowane automatycz­ nie, przy u ż yciu r óż nego rodzaju myjek i urz ą dze ń do szorowania mycie pianowe - ł atwe i skuteczne pod warunkiem prawid ł owo ś ci prowadz enia procesu. Do mycia stosuje si ę r óż ne rodzaje ś rodk ó w powierzchniowo-czynnych: preparaty silnie zasadowe - do ci ś nieniowego lub pianowego mycia pomieszcze ń , maszyn i urz ą dze ń preparaty zasadowe do mycia r ę cznego i mycia ma ł o zanieczyszczonych powierzch ni preparaty zasadowe do mycia powierzchni aluminiowych preparaty kwa ś ne do ci ś nieniowego lub pianowego mycia naczy ń i urz ą dze ń preparaty niskopieni ą ce do mycia przewod ó w. Po procesie mycia przeprowadza si ę dezynfekcj ę metodami: fizycznymi (mechaniczne dz ia ł anie strumienia cieczy, dzia ł anie temperatury i promieni ultrafioletowych) chemicznymi (np. soda, ozon, woda utleniona, nadmanganian potasu, podchloryn wapnia i sodu). Efektywno ść procesu mycia zale ż y od mo ż liwo ś ci dotarcia do wszystkich powierzchni, kt ó re kontaktuj ą si ę z produktem, a tym samym od zastosowanych rozwi ą za ń konstrukcyjnych.

(…)

… przetłaczane do instalacji technologicznych. Przygotowany roztwór może być kilkakrotnie użyty w procesie mycia. Jego stę­żenie jest kontrolowane i w razie potrzeby regulowane.
Mycie w systemie COP (clean out of place) jest systemem mycia w układzie otwartym. W systemie tym stosuje się różne ręczne i mechaniczne techniki mycia.
Spośród metod mycia w systemie COP wyróżnia się:
mycie ręczne - proste…
…, powinni być przeszkoleni w tym zakresie i wyposażeni w niezbędny sprzęt i środki oraz w odzież ochronną, zgodnie z przepisami BHP
stosowane środki chemiczne do mycia i dezynfekcji powinny spełniać wymagania określo­ne w odpowiednich regulacjach prawnych
każdy zabieg mycia z użyciem środków chemicznych, powinien być poprzedzony dokład­nym usunięciem resztek składników żywności i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego…
niskie napięcie powierzchnio­we, być efektywne w usuwaniu zanieczyszczeń oraz być łatwe do usuwania z mytych powierzch­ni. Nie powinny powodować korozji mytych powierzchni. Stosowane w danym procesie środki myjące i dezynfekujące powinny być odpowiednio dopasowane, tak aby ich działania nie zno­siły się wzajemnie. Istotną sprawą jest dokładne wysuszenie mytych powierzchni, aby zapo­biegać rozwojowi…
… tych zabiegów
> rodzaj chemicznych środków myjących (detergenty, alkalia, kwasy) oraz chemicznych środków dezynfekujących - ich stężenia, temperatury i czas działania na myte powierzchnie
• w przypadku fizycznych metod dezynfekcji (gorące powietrze, para lub woda) - tempe­ratury i czas ich działania na powierzchnie
sposób suszenia umytych powierzchni
sposób mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu…
… na „mokro". Wówczas niezbędne jest zastosowanie odpowied­nich, skutecznych metod czyszczenia bez użycia wody tzw. na „sucho" przy użyciu odpowied­nich odkurzaczy lub usuwania zanieczyszczeń ręcznie stosując szczotki, papierowe ręczniki lub jednorazowe szmatki z materiału. Metody czyszczenia są bardzo zróżnicowane w zależności od celu i rodzaju mytych powierzchni.
Jednakże zasadnicze etapy procesów mycia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz