Kontrola procesu produkcyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola procesu produkcyjnego - strona 1 Kontrola procesu produkcyjnego - strona 2 Kontrola procesu produkcyjnego - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 4. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. Kontrola techniczna a proces produkcyjny Kontrola - ogólnie porównywanie stanu faktycznego ze stanem założonym. W innym sensie nadzór nad czymś i dopilnowywanie, aby to funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami. Kontrola techniczna procesu produkcyjnego jest to ogół operacji zapewniających właściwą jakość produktu żywnościowego, przez sprawdzenie jakości surowców. półproduktów, dozór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego oraz kontrolę wyrobów gotowych. Kontrola techniczna obejmuje również urządzenia i maszyny stosowane w procesie produkcji, nadzór nad jednolitością miar i przy­rządów pomiarowych oraz analizę reklamacji i braków. Kontrola , jako działanie pomocnicze w procesie produkcji obejmuję:
- kontrolę produktu w różnych fazach jego wytwarzania (surowiec, półprodukt, wyrób finalny) obejmującą:
- kontrole ilościową, - wykorzystanie surowca, półproduktów oraz dodatków,
- kontrolę receptury produktu,
- parametry jakościowe,
- skład chemiczny,
- wartości odżywcze
- kontrolę przestrzegania reżimu technologicznego
- kontrolę przebiegu i warunków procesu produkcyjnego (zarówno procesy pracy nieuzbrojonej, jak i praca maszynowa)
- warunki higieniczno-sanitarne procesu technologicznego i jego otoczenia - warunki pracy ( w tym, bezpieczeństwo pracy)
- funkcjonowanie maszyn i urządzeń
- kompatybilność z innymi urządzeniami
- stopień wykorzystania
- sprawność
- stopień zużycia
- kontrolę przebiegu zarządzania procesem produkcji
- kontrolę zarządzania dokumentacją
- kontrolę gospodarki odpadami, energią i wodą
W zależności od stadium produkcji rozróżnia się:
kontrolę techniczną surow­ców i materiałów pomocniczych (wstępną),
międzyoperacyjną ostateczną (koń­cową). W zależności od fazy organizacyjnej dzieli się kontrolę techniczną na kontrolę na stanowisku:
bierną, której celem jest wyeliminowanie produktów wadliwych
czynną, której zadaniem jest regulowanie procesu technologicz­nego w przypadku, gdy jakość produkcji ulega pogorszeniu. Zależnie od zakresu kontrola może być całkowita (stuprocentowa) lub wyrywkowa , której odmianą jest kontrola statystyczna, opierająca się na metodach statystycznych. W przemyśle spożywczym niezwykle istotne znaczenie ma kontrola procesu produkcyjnego w aspekcie zapewnie

(…)

… system normalizacyjny. Systemy kontroli procesu produkcyjnego w aspekcie jakościowym
Systemy tradycyjne Początkowo system kontroli procesu technologicznego (i produkcyjnego) polegał na kontroli jakości produktu gotowego, po zakończeniu procesu technologicznego, bez ingerencji w poszczególne operacje, bez bezpośredniego udziału kontrolerów w tworzeniu jakości produktu. Systemy współczesne - System…
… projektowania i konstrukcji urządzeń, z drugiej składu chemicznego używanych środków smarnych. W Polsce, w tym zakresie obowiązuje norma europejska PN-EN 1672-2:1999.
Mycie oraz dezynfekcja maszyn i urządzeń technologicznych
Jakość zdrowotna, a zwłaszcza bezpieczeństwo produktu gotowego, zależy m.in. od czystości wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni maszyn i urządzeń, a także powierzchni hal…
…, maszyn i urządzeń
eksploatacji maszyn i urządzeń technologii produkcji, przechowywania i transportu
surowca
organizacji produkcji Skażenie żywności poddanej zabiegom techno­logicznym na linii produkcyjnej zachodzi głównie przez zanieczyszczenie mikro­biologiczne. Jest ono największym zagroże­niem dla bezpieczeństwa i jakości produktu. Dochodzą do tego substancje z materiałów, z których są skonstru­owane…
… wykrywalne, a do ich wykrycia jest niezbędne stosowanie kosztownej, specyficznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym muszą odpowiadać nie tylko kryteriom technicznym: warunki temperaturowe, obciążenia, charakter smarowanych materiałów, ale i gwarantować, że proces smarowania, nie stanie się źródłem zanieczyszczenia wyrobów.
Przepisy dotyczą z jednej strony, reguł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz