Maszyny i urządzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszyny i urządzenia-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MASZYNY I URZ Ą DZENIA Podczas prowadzenia proces ó w technologicznych ż ywno ść mo ż e ulec zanieczyszczeniu ze strony otaczaj ą cego ś rodowiska. Odpowiednie wyposa ż enie pomieszcze ń w sprz ę t i urz ą dzenia, czysto ść i stan techniczny linii produkcyjnych, u ż ycie w ł a ś c iwych materia łó w konstrukcyjnych i wyko ń cze­niowych, a tak ż e stosowane systemy wentylacji, klimatyzacji itp., w znacznym stopniu decyduj ą o higienie produkcji, a tym samym bezpiecze ń stwie i jako ś ci zdrowotnej gotowych wyrob ó w. Ska ż enia ż ywno ś ci podczas jej produkcji i/lub przygotowywania maj ą swoj ą przyczyn ę najcz ę­ś ciej w z ł ym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym pomieszcze ń , wadliwym funkcjono­waniu maszyn i urz ą dze ń lub w niew ł a ś ciwie prowadzonym procesie ich mycia i dezynfekcji. Substancje pochod z ą ce z materia łó w konstrukcyjnych maszyn, opakowa ń , a tak ż e ś rodki myj ą­ ce i dezynfekuj ą ce, osady tworzone na powierzchniach roboczych mog ą prowadzi ć do ska ż enia ż ywno ś ci i stwarza ć zagro ż enie dla jej konsumenta. Najbardziej istotne zalecenia dotycz ą ce st osowania maszyn i urz ą dze ń w procesie technologicz­nym przedstawi ć mo ż na nast ę puj ą co: wszystkie powierzchnie maszyn, urz ą dze ń , sprz ę tu oraz naczy ń i opakowa ń kontaktuj ą­ cych si ę z ż ywno ś ci ą powinny by ć wykonane z materia ł u dopuszczonego do kontaktu z ż ywno ś ci ą elementy maszyn stykaj ą ce si ę z ż ywno ś ci ą , jak r ó wnie ż powierzchnie robocze (blaty sto łó w i lady) powinny by ć wykonane z materia ł u trwa ł ego, g ł adkie i ł atwe do utrzyma­nia w czysto ś ci w ż ywieniu zbiorowym drobny sprz ę t pomocniczy, taki jak no ż e, szufl e, ł y ż ki, szczypce, widelce, deski, naczynia itp. powinien by ć wydzielony dla poszczeg ó lnych asortymen­t ó w produkt ó w i nieuszkodzony. Korzystnym jest, aby wszystkie g łó wne elementy wyposa ż enia by ł y wykonane z blachy chromo-wo-niklowej, odpornej na korozj ę , dzia ł anie pary wodnej, kwas ó w organicznych oraz ś rodk ó w do mycia i dezynfekcji. Maszyny, urz ą dzenia, a tak ż e pojemniki maj ą ce bezpo ś redni kontakt z ż ywno ś ci ą powinny by ć tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni ć mo ż liwo ść skutecznego mycia i dezynfekcji oraz utrzymania w czysto ś ci. Powinny by ć one wykonane z materia łó w nietoksycznych, nie koroduj ą­ cych, nie wchodz ą cych w reakcje ze sk ł adnikami ż ywno ś ci, nie wydzielaj ą cych zapach ó w ani nie powoduj ą cych zmiany smaku ż ywno ś ci. Ich powierzchnie powinny by ć g ł adkie, bez zaryso-wa ń i por ó w. Nie powinno si ę stosowa ć takich materia łó w, kt ó re nie daj ą gwarancji skutecznego i efektywnego mycia i dezynfekcji (jak np. drewno) chyba, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz