Ustalenie procedury weryfikacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie procedury weryfikacji - strona 1

Fragment notatki:

. Ustalenie procedury weryfikacji (Zasada 6) Weryfikacja to nic innego jak dodatkowa informacja, czy system HACCP opracowany przez Zesp ół i wdro ż ony do praktyki dzia ł a prawid ł owo i daje po żą dane rezultaty. Weryfikacja ma za zadanie ustalenie czy wdro ż ony s ystem HACCP jest efektywny i skuteczny. Weryfikacj ę nale ż y prowadzi ć okresowo, w spos ó b planowany tak, aby zapewni ć skuteczn ą reali­zacj ę plan ó w HACCR Cz ę stotliwo ść przeprowadzenia weryfikacji jest okre ś lana przez Zesp ół HACCR Czynno ś ci weryfikacyjne mog ą obejmowa ć badanie dania gotowego i analiz ę wynik ó w, przegl ą d planu HACCR przegl ą dy zapis ó w, przegl ą d wszystkich CCP wraz z ich parametrami itp. Typowym narz ę dziem weryfikacji jest audit. Audit = systematyczne i niezale ż ne badanie zmierzaj ą ce do ustalenia c zy dzia ł alno ść zak ł adu w zakresie HACCP oraz zwi ą zane z ni ą rezultaty s ą zgodne z planowanymi rozwi ą zaniami czy te rozwi ą zania s ą realizowane skutecznie i czy s ą odpowiednie dla osi ą gni ę cia zamierzonych cel ó w. Wyr óż nia si ę : audity wewn ę trzne realizowane pr zez odpowiednio kompetentnych pracownik ó w tzw. audi- tor ó w wewn ę trznych z danego zak ł adu, nie zwi ą zanych bezpo ś rednio z weryfikowan ą lini ą technologiczn ą , Przewodnicz ą cy Zespo ł u HACCP ustala plan audit ó w oraz jego zakres po­ wiadamiaj ą c na pi ś mie kierownik a dzia ł u, w kt ó rym b ę dzie prowadzony audit oraz podaj ą c nazwiska wyznaczonych auditor ó w. O terminie auditu nale ż y powiadomi ć zainteresowa­ nych z wyprzedzeniem audity zewn ę trzne przeprowadzane przez przedstawicieli urz ę dowej kontroli ż ywno ś ci np. Pa ń stwow ą Inspekcj ę Sanitarn ą lub inne upowa ż nione instytucje Z auditu sporz ą dza si ę raport oraz tzw. notatki o niezgodno ś ciach, w stosunku do kt ó rych auditowany powinien zaj ąć stanowisko. 12. Prowadzenie dokumentacji i zapis ó w (Zasada 7) Prowadzenie dokumentacji j est jednym z podstawowych element ó w systemu HACCP. Doku­mentacja daje obraz prowadzonych dzia ł a ń i stanowi podstaw ę do oceny prawid ł owo ś ci funk­cjonowania systemu HACCR Dokumentacja powinna mie ć form ę Ksi ę gi HACCP. W ł a ś ciwie przygotowana i prowadzona dokum entacja jest dowodem efektywno ś ci dzia ł ania systemu, materia ł em referencyjnym, jak r ó wnie ż i szkoleniowym. Jakkolwiek Dyrektywa 93/43/EEC o higienie ś rodk ó w spo ż ywczych nie m ó wi o obowi ą zku prowadze­nia dokumentacji to jednak trudno by ł oby udowodni ć , ż e podj ę to wszelkie dzia ł ania w celu zapew­nienia produkcji bezpiecznej ż ywno ś ci, zgodnie z zasad ą „ due diligence" - nale ż ytej staranno ś ci. W odpowiednich polskich regulacjach prawnych w tym zakresie, m.in. w ustawie o warunkach zdrowotnych

(…)

… HACCP ustala plan auditów oraz jego zakres po­ wiadamiając na piśmie kierownika działu, w którym będzie prowadzony audit oraz podając nazwiska wyznaczonych auditorów. O terminie auditu należy powiadomić zainteresowa­ nych z wyprzedzeniem
audity zewnętrzne przeprowadzane przez przedstawicieli urzędowej kontroli żywności np. Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne upoważnione instytucje
Z auditu sporządza…
…, przesiewanie itp.
procesy termiczne: chłodzenie i ogrzewanie
przechowywanie gotowych wyrobów
dystrybucja.
W procesie produkcji obok zidentyfikowanych krytycznych punktów kontroli ustala się często tzw. punkty kontrolne, dotyczące np. Dobrej Praktyki Produkcyjnej lub jakości handlowej. Są one ważne dla jakości produktu, ale nie decydują bezpośrednio o jego bezpieczeństwie zdrowotnym.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz