Audyt jakości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt jakości - strona 1

Fragment notatki:

Audyt jakości- jest narzędziem pomiarowym, którym organizacja stosuje, jak działa system na ile jest skuteczny.
Norma mówi, że audyty należy przeprowadzać po to aby sprawdzić czy wdrożenie systemu jest skuteczne, czy sposób działania jest właściwy, czy metody, którymi się posługujemy są odpowiednie, ale przede wszystkim że dane są efektywne działania mające na celu osiąganie i ustalanie celów.
Czym jest audit?
Według starej definicji: Audit jest analizą działań systematyczną i niezależną, pod względem jakości, ale nie tylko i mającą trzy główne cele:
1.badanie czy to co robimy jest zgodne z procedurą, z instrukcją (typowa czynność kontrolna) 2. ocena czy to co robimy, robimy to efektywnie, czy nasze działania są rzeczywiście skuteczne, sprawdzamy to co było wcześniej ustalone.
3.na poziomie zarządzania, ocena czy to co wcześniej ustaliliśmy, czy to co zaplanowaliśmy czy jest to wystarczające żebyśmy osiągnęli cele strategiczne.( sprawdzamy czy te ustalenia są odpowiednie)
Są to trzy poziomy na których działamy, są to:
- poziom wykonawczy - operacyjnego procesu
- program zarządzania organizacją Możemy dodać czwarty cel- audyt daje nam możliwość wyszukiwania wszystkich sytuacji możliwości doskonalenia procesu.
Według nowej definicji: Audit jest to proces systematycznie zależny i udokumentowany, proces uzyskiwania dowodów auditu, oraz obiektywnej oceny, przy spełnionymi kryteriami.
Audity mogą odnosić się do różnych form działania - odnośnie systemów jakości ale nie tylko, a przede wszystkim auditujemy procesy, wyroby, jakości usługi.
Wprowadzamy założenie: Audity mają wykonywać osoby które nie są związane z obszarem poddanemu audytowi, nie można auditowć samego siebie, trzeba być niezależnym. Audit ma wiele celów :
-analiza sytuacji - wysuwanie wniosków, działanie pro-aktywne, działania korygujące.
- działania reakcyjne - naprawcze
Audit jest narzędziem, które ma pomagać auditowanym w doskonaleniu- audit jest analizą nie jest kontrolą.(kontrola jest częścią auditu )
Norma podaje wytyczne - (10011 stare podejście)
-sposób prowadzenia audytu
-kryteria do kwalifikowania audytorów systemu jakości - sposób zarządzania programami auditu ( planowanie auditu z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za system auditu, w przedsiębiorstwie jest to pełnomocnik, w jednostce certyfikującej, ciała które mają uprawnienia planowania jak często i w jakim zakresie przeprowadzić audit. Te zapisy nas nie obowiązują, mamy nową normę która w dużym stopniu przejęła te zapisy w znacznym stopniu zostały rozszerzone.
Nowa norma: ISO 19011:2002 r.(pierwsza norma zintegrowana- system jakości i środowiska)


(…)

…, - weryfikacji okresowej systemu jakości, aby spełnić wymagania, które służą certyfikacji - ocena pod kontem spełnienia wymagań Kwalifikacje auditorów- norma ISO 19011 określa:
-wymagania wykształcenia, wymagania doświadczenia. Pierwsze wymaganie mówi nam że co najmniej pełne wykształcenie średnie i dodaje że oprócz wykształcenia średniego trzeba umieć czytać i pisać.
- Ponadto audytor musi mieć umiejętności…
… wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, są to wytyczne a nie wymagania, to znaczy że nie musimy tego stosować jest to tylko zalecenie, musimy się tylko stosować do tego co jest zawarte w normie ISO 9001- są to wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością on jest podstawową normą systemu zarządzania jakością, która zawiera wymagania, mamy również normy innych systemów, odnośnie jak postępujemy.
Najczęściej wdrażane systemy w firmach: ISO19001 - podstawa systemu ISO 14001- system zarządzania środowiskowego
PN-N-18001-system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy System zarządzania informacją System jakości ( stara definicja)- jest to struktura organizacyjna, złożona z procedury procesu i przede wszystkim z zasobów. (system ma być nie zbyt…
… programu auditu.
-Realizacja auditu(Rozdział szósty)
Rozpoczęcie auditu- czyli ustalenie celu, zakresu auditu, dobór auditora wiodącego,
ustalenie okresu wykonalności,( w jakim czasie),obszary nadzoru, nadzorowanie, co jest przedmiotem auditu. Kolejny krok to przegląd dokumentacji który auditowany przekazał np. księgi jakości, po etapie wstępnym(przygotowawczym) następuje określenie planu auditu…
… jednostki, wybór akredytacji jest bardzo istotny.
Centrum akredytacji Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Podstawowa zasada auditowania- zbieranie, posiadanie dowodów, które potwierdzają prawdziwość zapisów.
Funkcjonowanie auditu - ąudit rozpoczynamy od jednostki akredytacyjnej, czy audit zewnętrzny czy wewnętrzny jest to pierwszy krok operacyjny, audytor wiodący uczestniczy w określaniu celów, zakresu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz