Audit - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audit - pojęcie  - strona 1

Fragment notatki:


Audit to: systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Systematyczny - bo musi być prowadzony regularnie, w ustalonych odstępach czasu, wg wcześniej ustalonego planu
Zasada niezależności Niezależny - pracownik obszaru auditowanego nie może auditować tego obszaru!!! Udokumentowany - bo należy przedstawić wyniki auditu w postaci dokumentu
Definicje związane Auditor Osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu Klient auditu Organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu Auditowany Organizacja, która jest auditowana Zespół auditujący Jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit
Kompetencje Wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności
Kryteria auditu Zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie Czynności auditora Ustalenia z auditu Wyniki oceny zabranych dowodów z auditu
Czynności auditora Dowód z auditu Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania
Czynności auditora Wniosek z auditu Wynik auditu przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu
Raport z auditu z awiera datę przeprowadzenia auditu,
zakres i cele auditu,
rzeczywisty plan auditu,
listę zespołu auditorów,
informację na temat auditowanej jednostki i jej przedstawiciela,
identyfikację dokumentów stanowiących podstawę przeprowadzenia auditu (np. norma, księga jakości,
ocenę stopnia zgodności systemu ZJ akceptację auditowanego
rozdzielnik raportu z auditu.
Karta/raport niezgodności Odrębny dokument, w którym opisuje się dokładnie daną niezgodność Tworzy go auditor wiodący Podpisuje auditor wiodący Potw ierdza podpisem Dyrektor Zakres auditu Obszar i granice auditu
Np.:
dział techniczny, proces projektowania
dział produkcji
montażownia
dokumentacja dot. laboratorium
Zakres auditu nie może wykraczać poza zakres systemu zarządzania jakością!!!

(…)

… formalne potwierdzenie, w którym oświadcza, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji PCA
Krajowa jednostka akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i pomiarowych oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje…
… przez własnych auditorów,
Audity zewnętrzne, tzw. II strony, prowadzone u potencjalnych dostawców,
Audity zewnętrzne, tzw. III strony, zwane auditami certyfikującymi lub rejestrującymi, prowadzone przez niezależną jednostkę w okresie uzgodnionym w umowie pomiędzy jednostką a dana organizacją.
Norma ISO 19011
PN EN ISO 19011:2003. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego
Norma ISO 19011
Norma przeznaczona do stosowania przez szerokie gremium potencjalnych użytkowników, w tym:
auditorów, organizacje wdrażające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego, organizacje chcące przeprowadzać audity systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego z przyczyn kontraktowych, organizacje zaangażowane w certyfikację lub szkolenia auditorów, organizacje zaangażowane certyfikację/rejestrację systemów zarządzania, akredytację lub normalizację w obszarze oceny zgodności. Norma ma zastosowanie do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego, Użytkownik może także rozważyć dostosowanie lub rozszerzenie podanych wytycznych w celu zastosowania do innych rodzajów auditów, w tym auditów…
… (data, miejsce),
które komórki organizacyjne będą objęte auditem,
jaki jest okres trwania auditu,
jaki jest okres auditowania poszczególnych obszarów lub komórek organizacyjnych,
jaki jest harmonogram spotkania z kierownictwem auditowanej jednostki,
informację na temat poufności,
rozdzielnik raportu z auditu i przewidywany termin rozesłania raportu.
Auditor wiodący
Odpowiada za cały audit…
… organizacji, główne procesy biznesowe, kultura i społeczne zwyczaje auditowanego,
Mające zastosowanie prawo, przepisy i inne wymagania dotyczące organizacji, w tym umowy, kodeksy, prawo - np. żywnościowe, budowlane
Umiejętności auditorów wiodących wg normy ISO 19011
Planować audit i skutecznie wykorzystywać zasoby podczas auditu,
Reprezentować zespół auditujący,
Organizować i kierować zespołem auditorów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz