Zaopatrzenie w wodę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaopatrzenie w wodę - strona 1

Fragment notatki:

ZAOPATRZENIE W WOD Ę Zak ł ad powinien posiada ć odpowiednie uj ę cie wody wraz z niezb ę dnymi urz ą dzeniami do jej magazynowania i dystrybucji oraz pomiaru temperatury i ci ś nienia. Mo ż e te ż wykorzy­stywa ć do swoich potrzeb tzw. „ wod ę miejsk ą " z wodoci ą gu. Woda st osowana do cel ó w technologicznych powinna odpowiada ć wymaganiom okre ś lo­nym w odpowiednich przepisach. Tylko z takiej wody mog ą by ć r ó wnie ż wytwarzane para lub l ó d stosowany w procesach produkcji. Jako ść wody technologicznej powinna by ć systematycznie kont rolowana i monitorowana. Wszelkie wyniki bada ń (w tym wyniki uzyskane od Pa ń stwowej Inspekcji Sanitarnej) powinny by ć rejestrowane. Substancje chemiczne stosowane do poprawy jako ś ci wody (np. zmi ę kczacze) nie mog ą stano­wi ć zagro ż enia obni ż enia jej jako ś ci zdrowotnej. Dozowanie substancji chemicznych do wody powinno by ć kontrolowane i monitorowane, aby zapewni ć ich w ł a ś ciwe st ęż enie i zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu R ó wnie ż jako ść wody b ę d ą cej w obiegu ci ą g ł ym powinna by ć monitorowana, tak, aby wykl u­czy ć wszelkie zmiany wykraczaj ą ce poza przyj ę te ustalenia. Ruroci ą g wody b ę d ą cej w obiegu powinien by ć oznakowany. Woda techniczna stosowana np. do cel ó w p. s po ż ., zraszania trawnik ó w, zmywania nawierzchni dr ó g dojazdowych, wytwarzania pary technicznej it p. powinna przep ł ywa ć w oddzielnym, wyra ź nie oznakowanym ruroci ą gu. KONTROLA ODPAD Ó W STA Ł YCH I Ś CIEK Ó W W zak ł adzie powinien funkcjonowa ć sprawny system usuwania odpad ó w sta ł ych i ś mieci. Powinien on gwarantowa ć zabezpieczenie ż ywno ś ci oraz wody technologi cznej przed ewen­tualnym zanieczyszczeniem ze strony odpad ó w i ś mieci oraz zapewnia ć w ka ż dym czasie zachowanie odpowiedniego porz ą dku zar ó wno na stanowiskach pracy jak i w obr ę bie ca ł ego zak ł adu. Odpady i ś mieci powinny by ć gromadzone w okre ś lonych miejsc ach poza pomieszczenia­mi z ż ywno ś ci ą i systematycznie usuwane wg okre ś lonego harmonogramu. Z przestrzeni produkcyjnych powinny by ć one usuwane tak cz ę sto, jak tylko zachodzi taka potrzeba, a przynajmniej raz dziennie. Powinny by ć one sk ł adowane w zamykanych pojemnikach. Pojemniki na odpadki powinny by ć specjalnie oznakowane, odpowiednio skonstruowane i wyko­nane z metalu lub innych nieprzepuszczalnych materia łó w. Pojemniki te powinny posiada ć konstrukcj ę u ł atwiaj ą c ą usuwanie odpad ó w i by ć ł atwe do mycia i dezynfekcji. Powinny by ć one utrzymane w odpowiednim stanie higienicznym. Po usuni ę ciu odpadk ó w, pojemniki i sprz ę t kontaktuj ą cy si ę z odpadkami nale ż y umy ć i wydezynfekowa

(…)


ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zakład powinien posiadać odpowiednie ujęcie wody wraz z niezbędnymi urządzeniami do jej magazynowania i dystrybucji oraz pomiaru temperatury i ciśnienia. Może też wykorzy­stywać do swoich potrzeb tzw. „wodę miejską" z wodociągu.
Woda stosowana do celów technologicznych powinna odpowiadać wymaganiom określo­nym w odpowiednich przepisach. Tylko z takiej wody mogą być również wytwarzane para lub lód stosowany w procesach produkcji.
Jakość wody technologicznej powinna być systematycznie kontrolowana i monitorowana. Wszelkie wyniki badań (w tym wyniki uzyskane od Państwowej Inspekcji Sanitarnej) powinny być rejestrowane.
Substancje chemiczne stosowane do poprawy jakości wody (np. zmiękczacze) nie mogą stano­wić zagrożenia obniżenia jej jakości zdrowotnej. Dozowanie substancji…
… dojazd
łatwo je było utrzymać w czystości i porządku
można je było zdezynfekować
były one zabezpieczone przed dostępem insektów i gryzoni
w żaden sposób nie powodowały zanieczyszczenia żywności.
Odpady płynne i ścieki wytwarzane w zakładzie powinny być po odpowiednim spreparowaniu kierowane do kanalizacji lub kierowane do zakładowej oczyszczalni ścieków.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz