Analiza finansowa - strona 2

note /search

Pasywa - omówienie zagadnienia

 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

PASYWA: A.KAPITAŁ WŁASNY: Własne źródło finansowania wniesione przez właściciela(li) podmiotu lub z wygospodarowanego i zatrzymanego w jednostce zysku. Zgodnie z ustawą stanowi on równowartość aktywów netto tj.różnicę aktywów i zobowiązań. I.Kapitał (findusz) podstawowy: II.Należne wpł.na kap...

Analiza finansowe - podstawowe pojęcia

 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

Analiza – jest to rozbiór, rozłożenie pewnej wartości na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich z osobna w procesie poznania i działalności praktycznej. Analiza ekonomiczna – jest systemem badania i oceny efektywności, a także instrumentem zarządzania nim, który tworzy podst.decyzyjne. A...

Przychody i zyski - omówienie zagadnień

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

PRZYCHODY I ZYSKI – są def. w ust.o rach. Jako uprawdopodobnioe powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonom.-ch o wiarygodnie określonej wartości, w formie: 1.zwiększenia wartości aktywów albo 2. Zmniejszenie wart.zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kap.własnego (lub zmniejszenia jeg...

Rachunek zysków i strat - omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

WARIANT KALKULACYJNYA. Przychody ze sprzedaży towarów i produktówI. przychody ze sprzedaży towarów i materiałówII. Przychody ze sprzedaży produktówB. koszty sprzedanych towarów i produktówI. wartość sprzedanych towarów i materiałówII. Koszt wytworzenia sprzedany...

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych - omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

ZASADY SPORZĄDANIA SPR.FINANSOWYCH: ZASADA MEMORIAŁU I WSPÓŁMIERNOŚCI: W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty zw.z tymi przychodami dotycz.danego roku obrot., niezależnie od term.ich zapłaty. Co oznacza że ...

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone

 • Analiza finansowa
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5922

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone Na podstawie rachunku zysków i strat spółki z o.o. Danone dla trzech kolejnych lat jej funkcjonowania tj. 2007-2009, została ustalona dynamika i struktura przychodów i kosztów ich uzyskania. Analiza przychodów. W badanym okresie przychody ...

Analiza wskaźnikowa spółki Cadbury Wedel Sp. z.o.o.

 • Analiza finansowa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4284

Analiza wskaźnikowa spółki Cadbury Wedel Sp. z o.o. Analiza wskaźników płynności Pierwszą grupę wskaźników stanowią wskaźniki płynności. Informują nas one o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wskaźniki płynno...

Analiza finansowa-wykłady termin 2

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Test 3 1. W metodzie indukcji: a) wychodzi si ę od ogólnego sformu ł owania problemu badawczego w uj ę syntetycznym i ciu stopniowo przechodzi si ę do szczegó ł ów, b) rozpoczyna si ę analiz ę od zjawisk szczegó ł owych i stopniowo przechodzi si ę do uogólnie ń w postaci wniosków, c) doko...

Analiza finansowa termin 1

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Wielowskaźnikowy model Du Ponta stosuje się po to, aby: a. uprościć analizę wskaźnikową i uzyskać jeden wskaźnik globalny b. ułatwić interpretację wskazując na zależności pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi c. doprowadzić ws...