Analiza finansowa

note /search

ANALIZA FINANSOWA SZJ i SZŚ procedura

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 11410

Dokładna tematyka notatki jest następująca: cel procedury, przedmiot i zakres procedury, terminologia odpowiedzialność, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy działu księgowości, opis postępowania, informacje ogólne, określenie i podział kosztó...

Analiza finansowa- wskaźniki zadłużenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3717

dr hab. Alfreda Zachorowska. Notatka składa się z 7 stron. ANALIZA FINANSOWA WYKAD POJĘCIE ANALIZY To metoda postępowania badawczego polegająca na dzieleniu danej całości na części, rozpatrywaniu każdej z nich z osobna w celu poznania i wyjaśnienia całości. Analiza strukturalna poznanie struktu...

Analiza finansowa - wskaźnik produktywności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 9821

Wskaźnik produktywności aktywów ogółem Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży. Przedstawia liczbę jednostek przychodu ze sprzedaży wygenerowanych przez 1 jednostkę zaangażowanego majątku. Wysoki lub rosnący poziom wskaźnika uznaje się za sytuację poż...

Aktywa - rodzaje i omówienie

 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

AKTYWA: A. AKTYWA TRWAŁE: I.WNiP nabyte przez jednostkę zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki w szczególności: a)

Analiza pionowa i pozioma bilansu

 • Analiza finansowa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 8337

Analiza pionowa bilansu (procentowa, strukturalna) Polega na badaniu sprawozdania finansowego za dany pojedynczy rok. Ustala ona procentowy udział każdej pozycji bilansu w sumie bilansowej ogółem. Zadaniem analizy pionowej bilansu jest badanie składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia wed...

Bilans przedsiębiorstwa - układ i treść

 • Analiza finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 910

UKŁAD I TREŚĆ BILANSU PRZED.: Bilans w formie dwustronnego dokumentu grupuje w ujęciu wartościowym na określony moment czasowy z jednej strony zasoby majatkowe przedsiębiorstwa wg.ich postaci i są to aktywa przedsięb.oraz z drugiej strony źródła pochodzenia kapitałów [funduszy] na opłacenie zas...

Koszty i straty

 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

KOSZTY i straty: uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawcz.korzyści ekonom.,o wiarygodnie określonej wartości w formie: -zmniejszenia wartości aktywów albo; -zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do obniżenia KW w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałow...

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa

 • Analiza finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2282

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa – podstawowe mierniki zadłużenia. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa daje możliwość rozpoznania różnych źródeł finansowania aktywów, struktury i efektywości zaangażowania tych kapitałów. a.)Wskażnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ...

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa

 • Analiza finansowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3374

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa – wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami oraz zarządzania kosztami. Do pomiaru aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i kapitału intelektualnego służą wskaźniki sprawności działania, do k...