Analiza finansowa - wskaźnik produktywności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 9821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźnik produktywności  - strona 1 Analiza finansowa - wskaźnik produktywności  - strona 2 Analiza finansowa - wskaźnik produktywności  - strona 3

Fragment notatki:


Wskaźnik produktywności aktywów ogółem
Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży. Przedstawia liczbę jednostek przychodu ze sprzedaży wygenerowanych przez 1 jednostkę zaangażowanego majątku. Wysoki lub rosnący poziom wskaźnika uznaje się za sytuację pożądaną.
Wskaźnik zaangażowania aktywów ogółem
Jest odwrotnością wskaźnika produktywności ogółem. Informuje o liczbie jednostek, które trzeba zaangażować w majątek przedsiębiorstwa, aby uzyskać 1 jednostkę przychodu ze sprzedaży. Pożądany jest niski lub malejący poziom wskaźnika.
Wskaźnik produktywności aktywów trwałych
Informuje o efektywności wykorzystania majątku trwałego przedsiębiorstwa. Przedstawia liczbę jednostek przychodu ze sprzedaży wygenerowanych przez 1 jednostkę zaangażowaną w majątek trwały przedsiębiorstwa. Wysoki lub rosnący poziom wskaźnika ocenia się pozytywnie.
Wskaźnik rotacji należności w dniach
Informuje o średnim czasie trwania jednego obrotu należności, czyli o średniej liczbie dni, która upływa od momentu powstania należności do momentu jej uregulowania przez kontrahenta. Z punktu widzenia płynności finansowej pozytywnie ocenia się niski lub malejący poziom wskaźnika, ponieważ oznacza to szybszy dopływ środków pieniężnych do przedsiębiorstwa. Należy wartość wskaźnika ocenić w odniesieniu do obranego przez przedsiębiorstwo rodzaju strategii udzielania kredytu kupieckiego.
Wskaźnik obrotowości należności
Jest powiązany ze wskaźnikiem rotacji należności w dniach. Informuje o liczbie obrotów dokonanych przez należności w ciągu roku bilansowego. Biorąc pod uwagę płynność finansową przedsiębiorstwa, na pozytywną ocenę zasługuje duża lub rosnąca liczba cykli inkasa. Przy ocenie poziomu wskaźnika należy wziąć pod uwagę przyjęta przez przedsiębiorstwo strategię udzielania kredytu kupieckiego.


(…)

…, dostępność poszczególnych źródeł finansowania, koszty ich pozyskania). Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) (WBP)
Wskaźnik III stopnia płynności
Informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących w oparciu o aktywa obrotowe. Jest to podstawowy wskaźnik płynności finansowej.
Wskaźnik jest optymalny w przedziale od 1,5 do 2,0. (W literaturze przedmiotu pojawiają…

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS (return on Assets)
- świadczy o zyskowności lub deficytowości sprzedaży
- wskazuje na wysokość osiągniętej marży netto ze sprzedaży (określa efektywność finansową w stosunku do przychodów ze sprzedaży
- informuje o udziale wyniku netto w wartości sprzedaży (wartość zysku netto przypada na 100 zł przychodów ze sprzedaży)
- im niższy wskaźnik, tym większa wartość…
… rentowności sprzedaży może być liczony również jako rentowność operacyjna sprzedaży oraz rentowność brutto:
lub gdzie: EBIT- zysk przed opodatkowaniem i płatnością odsetek (wynik finansowy brutto powiększony o odsetki)
Wskaźnik rentowności majątku ROA (Return on Assets)
- zmienna wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku (efektywność zarządzania majątkiem)
- odzwierciedla efektywność wykorzystania aktywów w przedsiębiorstwie
- informuje o wysokości zysku, która przypada na jednostkę wartości majątku
- liczony jest dla wyniku finansowego netto (lub brutto); może uwzględniać aktywa ogółem, aktywa trwałe, aktywa obrotowe
- informuje o udziale wyniku finansowego w aktywach ogółem lub jaka wartość wyniku netto przypada na 100 zł aktywów ogółem
- im wyższa jest wielkość wskaźnika…
… z pozytywnego działania dźwigni finansowej, gdy rentowność aktywów ogółem przewyższa przeciętne oprocentowanie kredytów.
Wskaźnik istotny z punktu widzenia pożyczkodawców, którzy w razie upadłości przedsiębiorstwa odzyskują swoje należności z majątku firmy.
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami (funduszami) własnymi
Informuje o udziale kapitałów (funduszy) własnych w finansowaniu aktywów (majątku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz