Analiza wskaźników - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźników - wykład - strona 1 Analiza wskaźników - wykład - strona 2

Fragment notatki:

W celu utrzymania równowagi finansowej spółka może:
1. Zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto poprzez zmniejszanie poziomów aktywów bieżących (zapasy, należności) bądź zwiększenie krótkoterminowych źródeł finansowania.
2. Zwiększyć kapitał obrotowy netto poprzez podniesienie długoterminowych źródeł finansowania bądź uruchomienie kapitałów zamrożonych w aktywach stałych (upłynnienie aktywów stałych, sprzedaż majątku)
3. Wykorzystać mieszane rozwiązanie poprzez korzystanie z jednego i drugiego sposobu, stosownie do kapitału i dostępności.
Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza płynności finansowej.
Analiza wskaźnikowa- jest równoważnikiem wstępnej analizy sprawozdań finansowych.
Wyróżnia się 5 obszarów analizy wskaźnikowej:
-płynność finansowa
-zadłużenie i zdolność do obsługi długu
-sprawność działania
-rentowność
-rynkowa wartość akcji i kapitałów
Analiza wskaźnikowa- jest szybką metodą wglądu w operacje gospodarcze i wyniki przedsiębiorstwa, ale sposób wykorzystywania tego narzędzia musi być odpowiednio wyrażony i uzupełniony innymi narzędziami analitycznymi. Jednym z ograniczeń jest to, że opiera się na danych historycznych.
Analiza płynności finansowej
Przez płynność rozumie się zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.
Często pojęcie to jest mylone z wypłacalnością która oznacza zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem.
Wypłacalność- to inaczej płynność długoterminowa.
Od płynności finansowej należy odróżnić płynność majątku, czyli zdolność i tempo zmian poszczególnych składników majątku na środki pieniężne.
Wskaźnik płynności finansowej
1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
Aktywa bieżące
Zobowiązania bieżące
Aktywa bieżące= aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy
Zobowiązania bieżące= zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12m-cy + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe w tym gotówka)
Aktywa bieżące stanowią zasoby majątkowe podlegające konwersji na gotówkę w ciągu roku bilansowego (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe) oraz posiadane środki pieniężne, ich substytuty (weksle, czeki, krótkoterminowe lokaty, inwestycje krótkoterminowe).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz