Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa - strona 1 Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa - strona 2 Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Dlaczego w przedsiębiorstwie potrzebny jest kapitał obrotowy? Wymusza to cykl kapitału obrotowego :
W fazie zaopatrzenia następuje wydatkowanie gotówki lub powstają zobowiązania krótkoterminowe (wb. dostawców)
W fazie zbytu następuje pozyskanie gotówki lub powstają należności (sprzedaż na kredyt)
Terminy płatności zobowiązań nie pokrywają się zazwyczaj z terminami wpływu środków ze sprzedaży produktów.
Kapitał obrotowy netto może być:
Ujemny
Zerowy
Dodatni
Im krótszy cykl konwersji gotówki (środków pieniężnych), tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
Krótki cykl oznacza, że pieniądze zainwestowane w aktywa bieżące powracają do przedsiębiorstwa szybko, szybciej mogą być, więc ponownie wykorzystane
Długość cyklu konwersji gotówki (środków pieniężnych) zależy od rodzaju prowadzonej działalności
Rotacja zapasów (ujęcie klasyczne)
Cykl zapasów w dniach = średni stan zapasów / przeciętna dzienna sprzedaż Cykl zapasów w dniach = (średni stan zapasów / sprzedaż) x liczba dni w okresie Interpreta cja :
Co ile dni firma odnawia swoje zapasy celem realizowania sprzedaży:
Wysokie wartości - wolny obrót zapasów
Niskie wartości - szybki obrót zapasów
Rotacja należności (ujęcie klasyczne)
Cykl należności w dniach = średni stan należności / przeciętną dzienną sprzedaż Cykl należności w dniach = (średni stan należności / sprzedaż) x liczba dni w okresie Interpretacja :
Liczba dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze gotówki
W jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje odbiorców
Jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach?
Wartości wskaźnika należy porównać z branżowymi :
Dłuższy niż branżowy - negatywna ocena polityki kredytowej
Krótszy niż branżowy - zbyt restrykcyjna polityka kredytowa
Rotacja zobowiązań bieżących (ujęcie klasyczne):
Cykl zobowiązań w dniach = średni stan zobowiązań / przeciętna dzienna sprzedaż Cykl zobowiązań w dniach = (średni stan zobowiązań / sprzedaż) x liczba dni w okresie Interpretacja :
W ciągu ilu dni przeciętnie przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązanie bieżące
Obrazuje czas opóźnienia regulowania zobowiązań bieżących
Informuje, przez ile dni przedsiębiorstwo finansuje działalność zobowiązań bieżących
Im dłuższy cykl zobowiązań bieżących, tym mniej kapitału obrotowego przedsiębiorstwo potrzebuje
Obliczanie cyklu konwe rsji gotówki :
Cykl obrotowy brutto

(…)

… szybko sprostać zobowiązaniom bieżącym
Wskaźnik płynności środków pieniężnych:
L1 = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania bieżące
Określa, jaką część zobowiązań przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć najbardziej płynnymi aktywami w postaci środków pieniężnych (gotówki i jej ekwiwalentów oraz krótkoterminowych aktywów finansowych)
Dla wskaźnika tego nie ma określonego standardu:
Brak środków…
…, o których wiemy, że w najbliższym czasie będą wymagalne (tzw. zobowiązania wymagalne)
Np. dodać wartość planowanych wypłat dywidend, zobowiązań odsetkowych z tytułu zadłużenia długoterminowego
Konsekwencje:
Brak płynności:
Pogorszenie sytuacji rynkowej
Utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji
Pogorszenie wyników finansowych
Ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa
Nadpłynności:
Niekorzystny wpływ na rentowność:
Utracone możliwości pozyskania dochodów z zainwestowania nadmiaru płynnych środków
Zadanie domowe:
Case study:
Na podstawie sprawozdania finansowego Wawel S. A. proszę obliczyć:
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności szybkiej
Złotą zasadę finansową
Poziom kapitału pracującego
Opierając się na otrzymanych wynikach proszę ustalić, jaką strategię finansową przyjął Wawel S. A.
1

… ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych oraz zaniżania ceny w stosunku do rzeczywistej wartości
Aktywem o największej płynności jest gotówka
Aktywa trwałe (Np. grunty, budynki charakteryzują się najmniejszym stopniem płynności, konwersja tych składników majątku na gotówkę wymaga czasu, często trzeba ponieść wysokie koszty transakcyjne)
Wielkość aktywów przedsiębiorstwa stosunkowo łatwych do spieniężenia…
… i ekwiwalenty)
Aktywa bieżące to, zatem całość aktywów obrotowych wykazywanych w bilansie przedsiębiorstwa, pomniejszone o należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy.
Zobowiązania bieżące:
Nazywane są także pasywami bieżącymi
Poziom zobowiązań bieżących powinno się ustalać na podstawie części B pasywów bilansu „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” jako:
III zobowiązanie krótkoterminowe - całość…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz