Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5117
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - strona 2 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie podstawowych zagadnień związanych z oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Notatka jest w formacie doc i ma 7 stron. Jej tematyka obejmuje takie zagadnienia jak: wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybki (in. wskaźnik podwyższonej płynności, kwaśny test, quick ratio), wskaźniki rentowności, wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS, wskaźnik rentowności aktywów ? ROA, wskaźnik rentowności kapitału własnego, tzw. rentowność finansowa - ROE, wskaźniki zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Ponadto w treści notatki: udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, wykorzystanie aktywów, wskaźniki obrotowości, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik cyklu zapasów, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik cyklu należności, wskaźnik obrotowości aktywów ogółem.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają odpowiednio na zmian wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania finansowe ilustrujące aktualną sytuację majątkową i finansową. Z kolei przy pomocy sprawozdań finansowych możemy konstruować pewne wskaźniki, które charakteryzują różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Praca ta stanowi opracowanie najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych wskaźników, a będą to :
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasady racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
charakteryzuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań
( tzn. tych, które są płatne w ciągu roku). Analiza płynności prowadzona w długich okresach dotyczy z kolei efektywności inwestycji;
jest to inaczej zdolność płatnicza firmy;
oznacza zdolność przedsiębiorstwa do upłynnienia jego aktywów
Aktywa płynne to takie, które są zbywalne na rynku i można je szybko i łatwo zamienić na gotówkę, bez ryzyka straty kapitałowej. Poszczególne składniki aktywów maja różny stopień płynności.
Do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się najczęściej dwa wskaźniki:
wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące
wskaźnik płynności bieżącej = ___________ 1,2<CR<2,0
zobowiązania bieżące
Do aktywów bieżących zalicza się: -zapasy, należności, środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe . Zobowiązania bieżące są elementem pasywów .
Wskaźnik CR informuje nas, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. O dobrej płynności firmy świadczy taki stan w którym wartość aktywów bieżących, jest wyższa od wartości zobowiązań bieżących. Oznacza to, że wartość wskaźnika powinna być większa od 1. Optymalna wielkość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 1,2 do 2,0. Jednak w różnych rodzajach działalności gospodarczej, w różnych branżach, występują specyficzne warunki kształtujące płynność finansową firm. Dlatego też poziom wskaźnika jest branżowo zróżnicowany.
Niski wskaźnik
-firma nie posiada wystarczających zasobów gotówkowych do spłacenia bieżących zobowiązań.
-istnieją trudności płatnicze


(…)

… socjalne) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne.
WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI (Wykorzystanie aktywów)
Wskaźniki te przedstawiają finansowy aspekt wykorzystania przez firmę swoich aktywów ogółem oraz głównych ich rodzajów
Wskaźnik obrotowości (rotacji) zapasów „Inventory turnover ratio” Sprzedaż netto
Wskaźnik obrotu zapasami = __________
Zapasy
Jest to relacja wartości sprzedaży do stanu posiadanego przez firmę…
… jest w cenach realizacji a zapasy według kosztów wytworzenia. Dlatego poprawnym byłoby wyrażenie wartości sprzedaży według kosztów wytworzenia.
Koszt wytworzenia sprzedawanych wyrobów
Wskaźnik obrotu zapasami = ____________________
Zapasy
Ponieważ wartość zapasów jest ustalona na określony moment (jest zasobem) należy ustalić przeciętny stan zapasów na podstawie jego stanów na początek i na koniec okresu…
… długoterminowego
Zobowiązania długoterminowe
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego= _____________
Kapitał własny
Wskaźnik ten określany jest jako wskaźnik długu bądź wskaźnik ryzyka. Zobowiązania (długi) długoterminowe dotyczą długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu. Mogą to być zobowiązania z tytułu wypuszczonych przez firmę obligacji, długoterminowy kredyt inwestycyjny czy tez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

ilona142 napisał(a):

2020-05-19 20:41:21

ocena kondycję finansową i majątkową