Koszty i straty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty i straty - strona 1 Koszty i straty - strona 2 Koszty i straty - strona 3

Fragment notatki:

KOSZTY i straty: uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawcz.korzyści
ekonom.,o wiarygodnie określonej wartości w formie:
-zmniejszenia wartości aktywów albo;
-zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do obniżenia KW w inny
sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty powstają przede wszystkim w wyniku celowego zużycia zasobów związanych
z działalnością jednostki w okresie sprawozdawczym. Zużycie zasobów i zmniejszenie
wskutek tego korzyści ekonomicznych ma na celu osiągnięcie przychodów.
Typowe zdarz.prowadz.do zmniejsz korz.ekonom.przez obniżenie wart.akt:
-wydatkowanie śr.pien.na nabyte i sprzed.towary;
-zużycie mat.,energii,rzecz.akt.trw. do produkcji wytworz. i sprzed.wyrobów;
-wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadcz.na rzecz pracowników zatrud.przy prod.
wytworzonych i
sprzed.wyrobów;
-wynagrodz., ubezpiecz,i inne świadczenia na rzecz pracowników administracji i sprzedaży;
-straty poniesione przy sprzed.składników akt.rzecz i fin.;
-zmniejszenie wart.składnik.aktywów; -nieodpłatne przekazanie aktywów;
-spadek kursu waluty obcej, w której wyrażona jest należność
Zwiększenie wartości zobowiązań może mieć miejsce głównie przez:
- nabycie towarów sprzed w okresie objętym sprawozdaniem –utworzenie rezerw na pewne
lub prawdopodobne straty z transakcji gospodarczych w toku;
-utworzenie rezerw na przyszłe wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
-wzrost waluty obcej, w której wyrażone jest zob.
NA KOSZTY JEDNOSKI SKŁ.SIĘ:
1.koszty zw.z podst.dział.operac.:
a)bezpoś. związane z przychodami-koszty wytworz. sprzedanych prod.oraz
wart.sprz.tow.i mat;
b)koszty związane z działalnością firmy w okresie objętym sprawozdaniem-koszty
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu;
2.koszty związane z poz.dz.operac., szczególnie koszty odpisów aktualizujących
wartość należności(w tym odpisy nal.nieściągal.), koszty odpis. aktualizujących
wartość zapasów i ŚT,straty ze zbycia ŚT,darowizny, koszty
odszkodowań,kar,grzywien.;
3) koszty operacji finans., które obejmują straty ze zbycia inwestycji,koszty
aktualizacji wart.inwest.,nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
STRATY: zmniejszenie korzyści ekonom.niektórych zdarzeń gosp.prezentowane jest w
formie strat, czyli nadwyżki kosztów nad przychodami związanymi z ich osiągnięciem.
Przykłady:
-straty poniesione ze sprzed. ŚT oraz WNiPr;
-straty na sprzedaży inwest. finans;
-straty nadzwyczajne, z powodu zdarzeń losowych.
Ust. o rach.wymaga prezent.pewnych typów transakcji w sposób wynikowy (zysk lub strata),
co niewątpliwe zwiększa użyteczność sprawozdania finans.przy ocenie sytuacji
gosp.jednostki.
PKO i PPO – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością
operacyjną jednostki a w szczególności koszty i przychody związane z :
a)działalnością socjalną;
b)ze zbyciem ŚTych, ŚTych w bud., WNiPr;
c) odpisami należności i zob.przedawnio, umorzonych, nieściągalnych z wyjątkiem
należności i zob.o charakterze ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz