Analiza pionowa i pozioma bilansu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 8092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 1 Analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 2 Analiza pionowa i pozioma bilansu - strona 3

Fragment notatki:

Analiza pionowa bilansu (procentowa, strukturalna)
Polega na badaniu sprawozdania finansowego za dany pojedynczy rok. Ustala
ona procentowy udział każdej pozycji bilansu w sumie bilansowej ogółem.
Zadaniem analizy pionowej bilansu jest badanie składników majątkowych i
źródeł ich pochodzenia według struktury tj. udziału poszczególnych pozycji
aktywów i pasywów lub ich grup w sumie bilansowej. Istotną rolą w analizie
pionowej bilansu odgrywa ocena relacji między majątkiem trwałym i majątkiem
obrotowym. Podstawą do oceny firmy jest tzw. bilans analityczny, który zawiera
dane dotyczące okresu poprzedniego i okresu sprawozdawczego. Wielkości
podane są procentowo i kwotowo.
Wykonuje się ją w wersji ogólnej, jako % do całości, lub w wersji szczegółowej.
Analiza pozioma bilansu
Analiza pozioma bada kształtowanie się poszczególnych składników aktywów i
pasywów na przestrzeni roku obrotowego, ustala ich dynamikę. W analizie
poziomej porównywane jest kilka okresów. Otrzymujemy w związku z tym
obraz sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat.
Kształtowanie się dynamiki aktywów i pasywów może być prezentowane w
wielkościach bezwzględnych lub procentowo.
Analiza umożliwia badanie prawidłowości lub nieprawidłowości sfinansowania
poszczególnych składników bilansowych. Analiza pozioma informuje o stopniu
wyposażenia jednostek w fundusze, kapitały własne, o sposobie finansowania
majątku, który nie został pokryty kapitałami własnymi, wypłacalności jednostki,
czyli terminowego wywiązywania się z obowiązku spłaty zobowiązań wraz z
odsetkami.
Indeksy dynamiki
Podstawowym założeniem w analizie poziomej jest porównywalność danych z
różnych okresów. Elementy aktywów i pasywów są w sprawozdaniach
finansowych wyrażane w cenach bieżących danego roku obrotowego. Wysoka
inflacja, zmiany przepisów podatkowych sprawiają, że informacje stają się
nieporównywalne. Problem ten eliminują indeksy dynamiki. Indeksy te są
ilorazami liczb absolutnych. Wyróżniamy indeksy o stałej podstawie lub mogą
przybierać formę wskaźników łańcuchowych badających tempo wzrostu
badanego zjawiska z okresu na okres.
Tempo zmian definiowane jest jako stosunek różnicy między
wartością analizowanej wielkości w danym okresie a jej
wartością w okresie bazowym do jej wartości w okresie
bazowym.
yn
y1
yn  y1
y1
Dynamika jest relacją między wartością określonej pozycji w
okresie bieżącym a wartością tej pozycji w okresie bazowym.
Średnioroczna zmiana liczona jest w następujący
sposób:
in 
n 1
yn
y1
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz