Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej ocenie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej ocenie. - strona 1  Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej ocenie. - strona 2  Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej ocenie. - strona 3

Fragment notatki:

Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – pojęcie, wskaźniki w statycznej
ocenie.
Przez płynność rozumie się najczęściej zdolność do terminowego regulowania zobowiązań
bieżących. Zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest podstawą utrzymania
ciągłości procesów gospodarczych. Do pomiaru płynności finansowej najczęściej
wykorzystuje się:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej

Wskaźnik środków pieniężnych

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
a.) Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności bieżącej informuje, czy i w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają
bieżące zobowiązania. Innymi słowy, pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich
zobowiązań środkami obrotowymi. Jest on traktowany jako wskaźnik bezpieczeństwa,
mierzący płynność środków.
aktywa bieżące
wskaźnik bieżącej płynności
=
zobowiązania bieżące
Poziom wskaźnika bieżącej płynności zależy od szeregu czynników, wśród których
najistotniejsze to: specyfika branży, zmieniające się warunki otoczenia oraz przyjęta przez
firmę strategia finansowania .
Wzrost poziomu tego wskaźnika oznacza poprawę płynności finansowej firmy, a tendencja
spadkowa jest sygnałem, informującym o możliwości wystąpienia trudności płatniczych.
Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej waha się w przedziale 1,2 -2,0, co
oznacza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga około dwukrotnego pokrycia
bieżących pasywów bieżącymi aktywami. Jeżeli poziom wskaźnika zbliża się do 1,2 to
zwiększa się ryzyko utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania
zobowiązań. Brak płynności finansowej jest tak samo niekorzystnym zjawiskiem, jak
nadpłynność finansowa. Wysoki poziom wskaźnika informuje o spadku udziału zobowiązań
bieżących w finansowaniu firmy.
b.)Wskaźnik płynności przyspieszonej
Wskaźnik ten mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów. Jest to stosunek
najbardziej płynnych aktywów do pasywów bieżących. Potrzeba obliczania tego wskaźnika
wynika z faktu, że powszechnie stosowany wskaźnik bieżącej płynności nie uwzględnia
różnej skali szybkości zamiany na gotówkę poszczególnych grup środków obrotowych.
Dlatego właśnie oblicza się wskaźnik przyspieszonej płynności:
Nal. krótkoter. – nal. z tyt. dostaw i usług1 rok
+ inwestycje krótkoterminowe
wskaźnik płynności
przyspieszonej
=
zobowiązania bieżące
Z powyższej formuły wynika, że jako najbardziej płynne środki obrotowe uznane zostały
środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe oraz należności krótkoterminowe. Z
całości majątku obrotowego wyłącza się natomiast zapasy i rozliczenia międzyokresowe
czynne jako składniki najmniej płynne.
Wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna kształtować się w okolicach jedności, jednak
jest to poziom idealny, rzadko spotykany w praktyce. Za zadowalające uznaje się wskaźniki,
których wartości mieszczą się w przedziale 1,0-1,5. Z chwilą, gdy wartość wskaźnika
płynności przyspieszonej spada ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz