Bilans przedsiębiorstwa - układ i treść

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans przedsiębiorstwa - układ i treść - strona 1 Bilans przedsiębiorstwa - układ i treść - strona 2

Fragment notatki:

UKŁAD I TREŚĆ BILANSU PRZED.:
Bilans w formie dwustronnego dokumentu grupuje w ujęciu wartościowym na określony
moment czasowy z jednej strony zasoby majatkowe przedsiębiorstwa wg.ich postaci i są to
aktywa przedsięb.oraz z drugiej strony źródła pochodzenia kapitałów [funduszy] na
opłacenie zasobów majątkowych i są to pasywa.
AKTYWA to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej
wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszł. wpływ do
jednostki korz.ekonom.
Aktywa trwale są to akt.które nie speł.wymagań.
Akt.Obrotowe – to część akt.jednost.które w przyp:
a)aktywów rzeczowych-są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 mies.od
dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej
działalności jeżeli trwa on dłużej niż 12 mies.;
b) aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznacz. do zbycia w ciągu
12 mies.od dnia bilans. lub od daty ich założ wystawienia lub nabycia, albo stanowią
akt.pieniężne;
c)należności krótkoterm.- obejmuje ogół należności z tyt.dostaw i usług oraz
wartości lub część należności z innych tytułów nie zalicz do akt.finans. a które stają się
wymag w ciągu 12 mies.od dnia bilans;
d)rozliczeń międzyokres. – nie dłużej niż 12 mies.od dn.bilans.
KAPITAŁ WŁASNY – własne źródła finans.wniesione przez właściciela podmiotu lub z
wygospodar.i zatrzymanego w jednostce zysku. Zgodnie z ustawą stanowi on
równowart.aktywów netto tj.różnicę aktywów i zobowiązań.
ZOBOWIĄZANIA – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości które spowodują wykorzystanie już
posiadanych lub przysz.akt jednostki.
REZERWY – zobow, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Bilans jednostki gosp.powinien zawierać nast.dane:
1.nazwę jednostki;
2.określenie dnia bilans. na który bilans został sporządz.;
3.wyszczególnienie nazw i wartości grup, składników majątkowych oraz źródeł ich
finans.zgodnie z ustawą;
4.podpis osoby odpow. za sporządzenie bilansu wraz z datą jego sporządenia.
5.podpis kierownika jednostki lub członków zarządu.
Kierownik jednostki to osoba lub organ jedno lub wieloosob.który zgodnie z
obowiązującymi przez jedn.przepisami prawa statutem, umową lub na mocy prawa własności
uprawniony jest do zarządz jedn. z wyłączeniem pełnomocnictwa ustanowionym przez
jednost.
Organem zatwierdzającym – organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami
prawa, statutem,umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do
zatwierdz.sprawozdania finans.jedn:
-walne zgromadzenie akcjonariuszy,wspólników;
-rada pracownicza w PP;
-wspólnicy w spółkach osob.z wyj.spółki komandyt.-akcyjnej.
Dniem bilansowym może być:
1)dzień kończ.rok obrotowy;
2)dzień zakończenia dział.jednostki;(sprzedaż,likwidacja)
3)dzień poprzedający zmianę formy prawnej;
4)dzień przejęcia jedn.przez inną jedn.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz