Zasady sporządzania sprawozdań finansowych - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych  - omówienie - strona 1 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych  - omówienie - strona 2 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY SPORZĄDANIA SPR.FINANSOWYCH:
ZASADA MEMORIAŁU I WSPÓŁMIERNOŚCI:
W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej
rzecz przychody i obciążające je koszty zw.z tymi przychodami dotycz.danego roku obrot.,
niezależnie od term.ich zapłaty. Co oznacza że skutki transakcji np. sprzedaż wyrob. i innych
zdarzeń ujmuje się z chwilą ich wystąpienia a nie w momencie wpływu lub wypływu
środ.pienięż.oraz wykaz. się je w księgach rachunk.i w sprawozda.finans.w okresie którego
dot. Współmierności przychodów i kosztów należy rozpatrywać w 2 aspektach:
merytorycznym [współmierność kosztów i przychodów przy wyproduk.wyrobów i
ich sprzed.,jeśli wyprodukowano wyroby a ich nie sprzedano to należy te koszty aktywować];
czasowym [jeżeli koszty i przychody dotyczą innego okresu niż one faktycznie
wystąpiły-przeniesione z góry na poczet następnych okresów np.zapłacone ubezpieczenia za
następny okres sprawozdawczy].
Przychody otrzymane z gory (zaliczki na dostawy) nie należy traktować w dniu ich
otrzym. a rozliczyć je systematycznie na okresy, których one dot.podobnie koszty opłacone z
dołu stanow tzw.bierne rozl.wykazane w pas.bilansu. Ujęcie tego zgodnie z ustawą brzmi: dla
zapewnienia współmierności przychodów i związanym z nimi kosztów do aktywów lub
pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące
przyszł.okresów oraz przyp.na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały
poniesione.
ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY:
poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności w szczególności
należy w tym celu w WFym bez względu na jego wysokość uwzględnić:
-zmniejszenie wart.użytkowej lub handlowej skład.aktywów w tym również dokonywanie w
postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
-wyłącznie niewątpliwie PPO i ZNe;
- wszystkie poniesione koszty operacyjne i SN;
-rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Zdarzenia te należy uwzględnić także wtedy gdy zostaną one ujawnione między dniem
bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.
ZASADA CIĄGŁOŚCI:
Oznacza aby informacjie zawarte w sprawozdaniu finans.były porównywalne w kolejnych
latach co wynika z: Art.5.1.Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły,
dokonując w kolejnych latach obrotowych wyceny aktywów i pasywów, w tym także
dokonywania odpisów amortyz.lub umorzeniowych ustalania WF i sporządzania sprawozdań
finansowych tak aby za kolejne lata inf.z nich wynikające były porównywalne, wykazane w
księgach rach. na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów na następny rok obrotowy
w księgach rach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz