Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - strona 1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - strona 2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokreseowe :
Kosztów
Przychodów
Stanowią konsekwencję stosowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasady memoriału
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów :
Zasada memoriału - oznacza, że przychody oraz koszty powinny być wykazywane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym tego okresu sprawozdawczego, w którym wystąpiły, niezależnie od terminu zapłaty.
Zatem przychody powinny być ujmowane w momencie ich osiągnięcia niezależnie od momentu otrzymania środków pieniężnych. Podobnie jak koszty powinny być ujmowane w momencie ich poniesienia, niezależnie od wydatków środków pieniężnych.
Zasada współmierności - dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które nie zostały jeszcze poniesione (ar. 6 ust. 1 Uor).
Zasada współmierności polega na przyporządkowaniu poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów. Oznacza ona przypisywanie przychodów i związanych z nimi kosztów do tego samego okresu sprawozdawczego. Realizacja zasady współmierności wyraża się z przede wszystkim przeciwstawianiem przychodom ze sprzedaży produktów jedynie kosztów własnych sprzedanych produktów. Ponadto realizacja tej zasady przejawia się w konieczności dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Dlatego do aktywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się te wydatki, które stanowią koszty przyszłych okresów ( RMK czynne ), natomiast do pasywów okresu sprawozdawczego zalicza się te koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, ale są związane z przychodami tego okresu ( RMK bierne ). Ponadto osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym przychody dotyczące przyszłych okresów zaliczane są do tego okresu ( RMP ).
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :
Obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Rozliczenia w czasie tych przychodów wynika z konieczności zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których dotyczą. Sytuacja taka może występować Np. w przypadku wpływów z przedsprzedaży okresowych biletów miesięcznych lub opłaconych z góry usług hotelowych .
Na koncie rozliczenie międzyokresowe przychodów ujmuje się:
Po stronie Ma otrzymane z góry lub należne od kontrahentów w ciągu okresu sprawozdawczego środki w formie przedpłat (w tym zaliczki, zadatki) udokumentowane fakturami VAT z tytułu świadczeń, które zostały wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych, zaliczki na usługi długoterminowe.


(…)

… sprzedaży wyemitowanych przez jednostkę obligacji.
RMK czynne krótkoterminowe - zaliczmy tu te rozliczenia, które podlegają rozliczeniu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą normalnego cyklu działalności operacyjnej.
RMK czynne długoterminowe - zaliczamy tu te rozliczenia, które podlegają rozliczaniu w ciągu okresu powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
RMK bierne - tzw. rezerwy na koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz