Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym- opracowanie - strona 1 Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym- opracowanie - strona 2 Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PREZENTACJA WYNIKU FINANSOWEGO Z KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO Ustawa o rachunkowości przewiduje, iż można odstąpić od ujawniania kontraktów długoterminowych w przypadku, gdy udział przychodów w niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego
Koszty wytworzenia związane z kontraktem długoterminowym, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę z kontraktu, wpływają na wynik finansowy jednostka za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły
Ujęcie przewidywanej straty na kontrakcie długoterminowym
Zgodnie z ustawą o rachunkowości na całkowitą i przewidywana na wykonaniu kontraktu stratę (wynika on m.in. z porównania aktualnych globalnych budżetów przychodów i kosztów umów) należy niezwłocznie, z chwilą jej ujawnienia , utworzyć w ciężar kosztów osiągniecia przychodów REZERWĘ
W następnych okresach sprawozdawczych o odpowiednią część wykorzystanej rezerwy pomniejsza się koszty osiągnięcia przychodów z tytułu wykonania umowy.
Według ustawy o rachunkowości bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów (zależny od rodzaju kontraktu długoterminowego ) na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową
Podobnie MSR 11 reguluje tę kwestię, stanowiąc iż w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy kontraktu długoterminowego, przewidywana strata powinna być bezzwłocznie ujęta jako koszt. Wysokość straty ustala się n9iezleżnie od:
faktu rozpoczęcia lub nierozpoczęcia prac wynikających z umowy
stanu zaawansowania prac wynikających z umowy
wysokości przewidywanych zysków z tytułu innych umów, które nie są pojedynczymi umowami o usługę budowlaną.
Regulacje krajowe oraz zapisy MSR 11 nie rozstrzygają jednoznacznie, w jakiej wysokości należy ująć przewidywaną stratę, czy:
w wysokości przewidywanej straty, biorąc pod uwagę jedynie wynik bieżącego okresu
czy
w wysokości przewidywanej straty, biorąc pod uwagę wynik całego okresu realizacji umowy
Bardziej jednak skłaniają się do rozwiązania drugiego, czyli ujęcia starty w przewidywanej wysokości, biorąc pod uwagę wynik całego okresu realizacji umowy.
Zgodnie z podejściem prezentowanym przez KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane” rezerwę na stratę tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności, co jest niezgodne z zasadami ujmowania rezerw w ustawie o rachunkowości (przepisy ustawy nie przewidują tworzenia rezerw w ciężar kosztów odstawowej działalności lecz pozostałych kosztów operacyjnych)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz